CCI: Efikasnost službenih web stranica BiH institucija

CCI: Efikasnost službenih web stranica BiH institucija

CCI: Efikasnost službenih web stranica BiH institucija

"U Bosni i Hercegovini, gdje se svake godine za 5% poveća broj korisnika interneta i gdje 63% bh. populacije starije od 15 godina koristi internet, za očekivati je da će sve više i više građana zahtjevati da putem web sajta komunicira sa izabranim predstavnicima, u težnji da dobiju odgovor ili stav po određenom pitanju, da se pravovremeno upoznaju sa aktima o kojima vlade i parlamenti raspravljaju, da učestvuju u kreiranju novih dokumenata", navodi se u analitičkom dokumentu pod nazivom:"Javnost rada vlada i parlamenata u BiH: službene web stranice institucija kao efikasan alat za pružanje informacija". 
 
Foto: CCI
 
Analizu "Javnost rada vlada i parlamenata u BiH: službene web stranice institucija kao efikasan alat za pružanje informacija", uradili su Centri civilnih inicijativa (CCI), a svrha Analize jeste da se na osnovu postavljenih indikatora prikaže koliko je potencijal web stranica iskorišten u Bosni i Hercegovini, kao i da se napravi određen presjek stanja po pitanju kvalitete i dostupnosti web stranica vlada i parlamenata BiH. Ipak, najvažniji segment analize jesu preporuke čija realizacija može unaprijediti transparentnost rada vlada i parlamenata u BiH. 

Kada je riječ o ocjeni transparentnosti rada, Skupština Srednjobosanskog kantona, Skupština Kantona 10 i Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona, ocijenjene su kao najnetransparentnije jer još uvijek nemaju aktivnu službenu web stranicu. Najtransparentnijim su se, na osnovu stepena dostupnosti, obima i kvaliteta prikazanih podataka, pokazali Palrlamentarna skupština BiH i Vlada Tuzlanskog kantona. 

Kompletna analiza web stranica dostupna je za preuzimanje na stranici Centra civilnih inicijativa

Ovaj tekst je objavljen u sklopu projekta 'Public Data Now' podržanog od strane Holandske ambasade u BiH'. Tekstove vezane za pristup podacima i data novinarstvo možete čitati u našem serijalu ovdje.