Razvoj lokalne e-uprave u Bosni i Hercegovini

Razvoj lokalne e-uprave u Bosni i Hercegovini

"Razvoj lokalne e-uprave u Bosni i Hercegovini“ najnoviji je izvještaj Mediacentra Sarajevo, nastao kao rezultat istraživanja sprovedenog tokom 2010. i 2011. godine. Istraživanje je fokusirano na analizu razvoja elektronske uprave na nivou općina i gradova u BiH, a obavljeno je u saradnji sa Savezom opština i gradova RS, Savezom općina i gradova FBiH, kao i Centrom za društvena istraživanja Analitika. Projekat, u sklopu kojeg je sprovedeno istraživanje, podržan je od strane Fonda „Otvoreno društvo BiH“.

U kontekstu istraživanja elektronska uprava (e-uprava) nije shvaćena naprosto kao upotreba informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) u upravnim procesima, već kao cjelokupna organizacija javnog menadžmenta u cilju poboljšanja administrativnih funkcija javne uprave, ali i participatorne komunikacije s građanima, a sve putem strateškog korištenja IKT-a.

Izvještaj je nastao kao odgovor na alarmantan nedostatak uvida u razvoj e-uprave u općinama i gradovima u BiH, posebno s obzirom da se radi o upravnim nivoima na kojima se odvija izuzetno značajan dio interakcija između organa vlasti i građana i donose se odluke koje značajno utiču na svakodnevni život građana. Rezultati istraživanja pokazuju da je dosadašnji napredak ograničen mahom na poboljšanje administrativnih funkcija lokalne uprave, te da je BiH u značajnom zaostatku za svjetskim i regionalnim trendovima. U nizu prepreka daljem razvoju lokalne e-uprave, u izvještaju se posebno ukazuje na zabrinjavajuće odsustvo strateškog pristupa, manjak koordinacije, nejasne nadležnosti i nepotpun zakonski okvir.

Izvještaj nudi pregled različitih aspekata razvoja e-uprave na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući analizu: zakonskog i institucionalnog okvira, javnih politika, kapaciteta i praksi unutar samih općina, kao i analizu web-stranica organa lokalne uprave. Pritom je najprije predstavljen konceptualni i analitički okvir, generalni trendovi razvoja dobre uprave i e-uprave u svijetu, kao i trendovi reforme lokalne uprave u BiH, u kontekstu kojih je urađena analiza. Izvještaj nudi i niz preporuka za unaprijeđenje stanja u ovoj oblasti.

Autori izvještaja su: Fuad Ćurčić, Vedad Silajdžić, Mirna Jusić i Sanela Hodžić.
Urednici izvještaja su: Tarik Jusić, Sanela Hodžić i Fuad Ćurčić.

Izvještaj na jezicima BiH je dostupan ovdje.
Engleska verzija izvještaja dostupna je ovdje.