RAK: Šta nakon 17.6.2015.?

RAK: Šta nakon 17.06.2015.?

RAK: Šta nakon 17.6.2015.?

Zašto treći rok za prelazak na digitalni sistem emitovanja neće biti ispoštovan? Koji su razlozi gašenja analognog sistema i kakve sankcije možemo očekivati? Ova a i sva ostala pitanja o upitnom procesu digitalizacije u Bosni i Hercegovini, bit će odgovorena na Okruglom stolu kojeg organizuje Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine (RAK), 27.11. 2014. godine.  U međuvremenu, RAK-ov rukovodilac Odjela za odnose s javnošću, Amela Odobašić, u izjavi za  MC Online  pojašnjava šta će se desiti ukoliko dođe do neprovođenja digitalizacije. 

"Realizacija procesa digitalizacije direktno ugrožava industriju emitovanja u BiH."

Pitanje digitalizacije je nacionalno pitanje koje je Regulatorna agencija za komunikacija aktuelizirala još 2008. godine. Naime, tada, u okviru projekta saradnje sa regulatornim tijelom iz Italije (AGCOM), pokrenute su aktivnosti u cilju iniciranja procesa prelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje u Bosni i Hercegovini. Podsjećanja radi, DTT Forum je prvobitno osnovan 8. maja 2008. godine sa ciljem izrade Strategije prelaska sa analognog na digitalnog emitovanje.

Vijeće ministara je usvojilo Strategiju 17.6.2009., a kao konačni datum gašenja analogne TV navodio se datum 1.12.2011. Novi rok koji je bio ustanovljen, bio je juni 2014. godine. Pošto ni ovaj rok nije ispunjen, rok koji je obavezujući za BiH je onaj koji je odredila Međunarodna unija za telekomunikacije, a to je 17.6.2015. do kada sve zemlje moraju potpuno preći na digitalno emitovanje. Slijedom obaveza koje prozilaze iz DTT Strategije, Agencija, koja je samo jedan od sudionika u ovom nacionalnom projektu, poduzela je sve mjere kako bi se proces provodio u skladu sa rokovima, a pri tome štiteći interese industrije i krajnjih korisnika. Međutim, nastali problemi prevazilaze zakonske nadležnosti Agencije.

Vijeće Agencije je u nekoliko navrata upozoravalo da zastoj u realizaciji procesa digitalizacije mora biti prevaziđen, inače će interesi industrije biti ugroženi. Apelovalo se na Vijeće ministara BiH da treba da usvoji Akcioni plan i time postavi nove rokove u realizaciji aktivnosti. U cilju alarmiranja ključnih sudionika (zakonodavna vlast, javni RTV servisi, ali i komercijalne TV stanice koje emituju zemaljskim putem), Vijeće je odlučilo da je neophodno organizovati okrugli sto, pod nazivom „Digitalizacija u Bosni i Hercegovini – Šta nakon 17.6.2015.?“, kako bi pokušali pronaći odgovore. Činjenično stanje, u slučaju neprovođenja digitalizacije, značit će sljedeće:

• Od navedenog trenutka, javni servisi, kao i komercijalne TV stanice gube mogućnost daljeg nesmetanog emitovanja.

• Postojeće dozvole neće biti ugrožene u programskom segmentu, tako da će stanice moći proizvoditi program prema programskim uslovima ali tehnički uslovi dozvole prestaju da važe.

• Trenutne naknade za dozvole za zemaljsko emitovanje naplaćuju se po pokrivanju – ovaj princip će biti neodrživ nakon 17.6.2015, tako da će Agencija biti u mogućnosti da fakturiše samo prihode do tog dana.

• Dosadašnji način fakturisanja i naplate državnog doprinosa za korištenje radiofrekvencijskog spektra BiH primjenjiv je samo do 17.6.2015., i Agencija ne može preuzeti dalju odgovornost za ubiranje državnih prihoda po osvom osnovu.

• Problem fakturisanja nastupiće već od 1.1.2015, kad treba početi sa pripremama obračuna za nastupajuću kalendarsku godinu. Evidentno je da realizacija procesa digitalizacije ima višestruke posljedice – direktno ugrožava industriju emitovanja u BiH, provođenje zakonom propisanih nadležnosti Agencije, dovodi u pitanje priliv sredstava u državni budžet od doprinosa za korištenje radio frekvencija, te dovodi u pitanje preuzete međunarodne obaveze BiH, proistekle iz potpisanih sporazuma. Konačno, ali nikako najmanje važno, biće ugrožena prava svih krajnjih korisnika – TV gledalaca koji imaju pristup TV uslugama isključivo putem zemaljskih mreža.