VZS: Kodeks za štampu i online medije

VZS: Kodeks za štampu i online medije

Kodeks za štampu i online medije razvijen od strane Vijeća za štampu u konsultaciji sa Udruženjima/udrugama novinara u BiH ima za cilj da postavi osnove sistema samouređivanja u štampi i online medijima, koji će biti smatran moralno obavezujućim za novinare, urednike, vlasnike i izdavače printanih i online medija.

Opšte odredbe Kodeksa navode da novinari štampe i online medija imaju obavezu da prema javnosti održavaju visoke etičke standarde u bilo kojem trenutku i u bilo kakvim okolnostima, kao i da je dužnost novinara da poštuju potrebe građana za korisnim, blagovremenim i relevantnim informacijama. U odredbama se takođe navodi da će novinari štititi prava pojedinaca no u isto vrijeme će podržavati pravo na informaciju koja služi javnom interesu. 

Samouređivanje štampe i online medija podrazumjeva, takođe, pridržavanje opšteprihvaćenih društvenih standarda pristojnosti, ljudskih prava kao i poštivanje i pridržavanje 15 članova sadržanih u Kodeksu, poput člana 1 koji govori o interesu javnosti ili člana 2 gdje se definiše urednička odgovornost. "Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi uticali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije", navodi se, između ostalog u članu 2.

Huškanje kojim se podstiče diskriminacija i netolerancija, krivična djela ili nasilje, jasno su definisani kao opasnosti koje novinari ni u kojem slučaju ne bi trebali činiti. 
 
Zadržavanje i prikrivanje informacija, objavljivanje netačnih ili krivonavodećih materijala u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala, novinari ne bi trebali koristiti kao alat.
 
Kodeks za štampu i online medije dalje sadrži članove kojima se definiše pogrešno predstavljanje, privatnost, izvještavanje o osobama optuženim za krivična djela, zaštita svjedoka, zaštita djece i maloljetnika, reklamiranje i sponzoriranje, zatim povjerljivost izvora informacija,  definisanje autorskih prava kao i mogućnost žalbe. 
 
Kodeks za štampu i online medije zajedno sa opisima svih članova možete pronaći na stranici Vijeća za štampu.
 
Ovaj Kodeks sadrži osnovne principe Memoranduma o razumijevanju kojeg su potpisali Nezavisna unija profesionalnih novinara BiH, Savez novinara BiH, Nezavisno udruženje novinara Republike Srpske, Udruženje novinara Republike Srpske i Sindikat profesionalnih novinara Federacije BiH, a kojeg je prihvatila i Udruga hrvatskih novinara u BiH.