Predstavljanje osoba sa invaliditetom u medijima

Predstavljanje osoba sa invaliditetom u medijima

Predstavljanje osoba sa invaliditetom u medijima

Kodeks o načinu predstavljanja osoba sa invaliditetom u medijima daje prijedlog terminologije koja je zasnovana na Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom.

Cilj Kodeksa jeste da objedini niz praktičnih savjeta koje treba slijediti prilikom intervjuisanja osoba sa invaliditetom/izvještavanja osoba sa invaliditetom, uz konkretnu i ispravnu teminologiju. Svjesni činjenice da su osobe sa invaliditetom često neadekvatno prikazane u medijima kao i to da se u fokusu prikazivanja često zanemaruje osobnost a naglašava invaliditet, ističe onesposobljenje i zanemaruje sposobnost, Kodeksom se žele inicirati akcije koje će u krajnjoj liniji dovesti do ostvarenja ciljeva kao što je standardizacija pojmova koji se koriste u medijskom izvještavanju kada je riječ o osobama sa invaliditetom, uključujući unaprijeđenje komunikacije sa osobama sa invaliditetom.

Kodeks takođe donosi pojmovnik koji može biti od pomoći medijima ali i svima ostalima pri standardizaciji termina u ovoj oblasti. Osnova za kreiranje pojmovnika bila je Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i smjernice koje je ona postavila. Pojmovnik kao i kompletan Kodeks o načinu predstavljanja osoba sa invaliditetom u medijima dostupni su i online.

Foto: Binasa Goralija i Jasmin Džemidžić

Kodeks je produkt zajedničkog rada 46 bosanskohercegovačkih organizacija osoba sa invaliditetom, okupljenih oko programa MyRight koji u Bosni i Hercegovini djeluje kroz pet koalicija.

"Jedan od primjera koji je nama vrlo bitan jeste da, kada vi kao medij pričate o pitanjima koja se tiču, recimo pravosuđa, pitanjima koja se tiču školstva, zapošljavanja, nikad ne uključujete osobe sa invaliditetom", ističe Binasa Goralija iz organizacije MyRight.

Ipak, postojanje Kodeksa kao i mogućnosti da se novinari putem njega informišu o pravilnom načinu izvještavanja o osbama sa invaliditetom donijelo je, kako Goralija ističe, određene promjene: "Promjene smo vidjeli u smislu da ljudi vode računa o politički korektnom govoru ali tamo gdje nismo vidjeli promjene a čemu se nadamo jeste u pristupu u odnosu na ljude koji imaju neki invaliditet. To su isto građani i građanke naše zemlje i oni trebaju da budu jednako prezentirani".