Magazin:

Goran Peković analizira reklame u medijima kao još jedan aspekt kroz koji se prelama medijski odgoj kao disciplina i javna politika.
Nada Korać i Jelena Vranješević analiziraju postojanje javnog mnijenja o djeci u Srbiji, na temelju empirijskog istraživanja prikazivanja djece u programima za odrasle.
Vlasta Ilišin analizira ulogu roditelja kao medijskih odgajatelja, na temelju empirijskog istraživanja komunikacijskih i medijskih navika djece u Hrvatskoj.
Blandine Kriegel analizira teorijska izvorišta ideje slobode nasuprot ideji nasilja, kao širi kontekst na kojem je analizirano pitanje regulacije nasilja u medijskim programima, posebno u odnosu na programe koji se obraćaju ili se mogu obraćati djeci.
S ciljem ocjenjivanja nivoa transparentnosti i odgovornosti javne administracije u BiH, Mediacentar Sarajevo je u toku 2005. godine sproveo istraživanje pod nazivom Monitoring demokratskog razvoja u Bosni i Hercegovini: Indeks otvorenosti javnih institucija, organizacija i agencija.

Pages