Transparentnije i legitimnije finansiranje medija iz javnih budžeta: Smjernice za javne organe

Transparentnije i legitimnije finansiranje medija iz javnih budžeta: Smjernice za javne organe u BiH

Transparentnije i legitimnije finansiranje medija iz javnih budžeta: Smjernice za javne organe

Mediacentar Sarajevo novim izvještajem nastoji dati doprinos donošenju preciznijih pravila, kojima bi se unaprijedila transparentnost i legitimnost finansiranja medija.

foto: ilustracija/pixabay

Javni sektor godišnje izdvaja desetine miliona maraka za medije i medijske sadržaje, a da pritom nije omogućen adekvatan uvid javnosti u dodijeljene iznose i u postupke dodjele tih sredstava.

Kriteriji za dodjelu javnih sredstava slabo su definirani ili nisu uopće utvrđeni, što omogućava arbitrarne odluke i koruptivne obrasce djelovanja. Krajnji efekti tih izdvajanja na kvalitet novinarstva i komunikacijske potrebe građana ostaju upitni.

Donošenjem Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015–2019. prepoznata je potreba za unapređenjem transparentnosti i legitimnosti finansiranja medija iz javnog sektora. Konkretni koraci ka unapređenju, međutim, još uvijek nisu poduzeti budući da nije precizirano na koji bi se način to trebalo učiniti, a institucijama i organizacijama koje su identificirane kao nosioci tih aktivnosti nedostaju kapaciteti i nadležnosti za takvo djelovanje.

Mediacentar Sarajevo novim izvještajem nastoji dati doprinos donošenju preciznijih pravila, kojima bi se unaprijedila transparentnost i legitimnost finansiranja medija te podstaklo aktivno učešće svih javnih organa u njihovoj primjeni.

U izvještaju "Transparentnije i legitimnije finansiranje medija iz javnih budžeta: Smjernice za javne organe u BiH" je najprije dat pregled politika i praksi finansiranja medija iz javnog sektora u BiH (uključujući redovno finansiranje javnih medija i pojedinačna izdvajanja za javne i privatne medije), a zatim i pregled politika i praksi u razvijenim demokratijama.

Na kraju su dati zaključci i preporuke za razvoj normi transparentnosti i definiranje kriterija u obrascima finansiranja medija iz javnog sektora u BiH. Nadamo se da će izvještaj podstaći usvajanje smjernica i/ili pravilnika kojima će se unaprijediti legitimnost dodjele javnih sredstava medijima i kojima će se finansiranje medija staviti u funkciju javnog interesa.

Izvještaj na bosanskom jeziku dostupan je ovdje, a na engleskom ovdje.