Novi mediji i digitalizacija: kreiranje strategija

Publikacija

Novi mediji i digitalizacija: kreiranje strategija

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) iz Srbije objavila je preporuke za kreiranje javnih politika u području novih medija i digitalizacije radiodifuznog sektora.

Autori preporuka, Slobodan Kremenjak i Jelena Surčulija, u objavljenim radovima izlažu ekspertna mišljenja na temu izazova koje za Srbiju predstavljaju digitalizacija i novi mediji.  

Tako "Digitalizacija sektora radiodifuzije" pruža pravnu analizu ovog problema i predlaže formiranje savjetodavnog tijela koje bi uključivalo zainteresirane strane u procesu digitalizacije (državne institucije, medije, univerzitete...). Autori navode i niz preporuka za strategiju pripreme, primjene i nadzora ovog procesa.

Rad pod naslovom "Internet i novi mediji" daje pregled europskog zakonodavstva u polju Interneta i novih medija i iznosi preporuke autora za uspješno kreiranje odgovarajućih domaćih regulatornih politika.

Radovi su namijenjeni institucijama koje se bave kreiranjem javne politike i osmišljavanjem strategija, ali i svima onima koji su zainteresirani za promjene u medijskim tehnologijama i regulativi.