10 prava i normi za pravedniji internet

10 prava i normi za pravedniji internet

Sa ciljem zaštite i unapređenja ljudskih prava na internetu, „Dinamička koalicija za prava i načela upravljanja internetom“ (Internet Rights and Principles Dynamic Coalition - IRP), otvorena mreža pojedinaca i organizacija koji rade na očuvanju ljudskih prava u internetskom okruženju, razvila je „10 prava i normi upravljanja internetom“ kao standarde koji treba da vode upravljanje mrežom.

IRP poziva na globalnu podršku svih zainteresovanih i širenje „10 prava i načela“, koji su na sajtu organizacije dostupni na više svetskih jezika, a i u formi letka (PDF).

IRP razvija i Povelju o ljudskim pravima i normama za internet, trenutno u beta verziji, dokument koji je detaljniji od „10 prava i normi“, i traži komentare i predloge na pojedinačne članove ili celu Povelju kako bi ona bila proizvod globalne zajednice „na izgradnji interneta koji će zaista predstavljati i podršku i olakšanje celom čovečanstvu“.

Prenosimo „10 prava i normi upravljanja internetom“ IRP-a:

„Internet nudi neprevaziđene mogućnosti za realizovanje ljudskih prava i igra sve važniju ulogu u našoj svakodnevnici. Zato je od suštinske važnosti da svi učesnici, kako iz javnog, tako i iz privatnog sektora, poštuju i štite ljudska prava na internetu. Moraju se preduzeti i koraci kojima će se što je moguće više i bolje osigurati da se internet razvija i funkcioniše u skladu sa ljudskim pravima. Kako bi se ostvarila ova vizija internet sredine koja se zasniva na pravima, doneseno je sledećih 10 normi:

1)    Univerzalnost i jednakost

Svi ljudi su rođeni slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravima koja se moraju poštovati, štititi i ispunjavati u internetskom okruženju.

 

2)    Prava i društvena pravda
Internet predstavlja prostor za promociju, zaštitu i ispunjavanje ljudskih prava i unapređivanje društvene pravde. Svako mora poštovati tuđa ljudska prava u internetskom okruženju.

3)    Pristup
Svako ima jednako pravo na pristup bezbednom i otvorenom internetu i njegovo korišćenje.

4)    Izražavanje i udruživanje

Svako ima pravo da slobodno traži, prima i pruža informacije na internetu bez cenzure ili drugih smetnji. Dalje, svako ima pravo i da se slobodno udružuje na internetu, bilo iz društvenih, političkih, kulturnih ili nekih drugih ciljeva.

5)    Zaštita privatnosti i podataka
Svako ima pravo na privatnost na internetu. Ovo uključuje slobodu od nadzora, pravo na korišćenje enkripcije, te pravo na anonimnost na internetu. Svako ima pravo i na zaštitu podataka, uključujući i kontrolu nad prikupljanjem, zadržavanjem, procesuiranjem, brisanjem i objavljivanjem privatnih podataka.

6)    Život, sloboda i bezbednost
Pravo na život, slobodu i bezbednost se moraju poštovati, štititi i ispunjavati na internetu. Ova prava se ne smeju narušavati ili koristiti kako bi se narušila druga prava u internetskom okruženju.

 

7)    Raznovrsnost
Kulturna i lingvistička raznovrsnost na internetu se mora podsticati, a tehničke i političke inovacije se moraju podržavati kako bi se olakšao pluralitet izražavanja.

8)    Jednakost na mreži
Svako će imati univerzalni i otvoreni pristup sadržaju na internetu, bez diskriminišućih prioriteta, filtriranja ili kontrole interneta iz komercijalnih, političkih ili drugih razloga.

9)    Standardi i propisi
Arhitektura interneta, komunikacijski sistemi, te formati za dokumente i podatke će se zasnivati na otvorenim standardima koji osiguravaju potpunu interoperabilnost, uključivanje i jednaka prava za sve.

10)    Upravljanje
Ljudska prava i društvena pravda moraju činiti pravne i normativne temelje na osnovu  kojih internet funkcioniše i njime se upravlja. Ovo će se obaviti na transparentan i multilateralan način, zasnovan na principima otvorenosti, jednakog učešća svih i odgovornosti.“

Dinamička koalicija za prava i načela upravljanja internetom: http://internetrightsandprinciples.org/