Politika u porno ključu

Politika u porno ključu

U okviru istraživanja Mediacentra, u tekstu “Politika u porno ključu: Pornografsko predstavljanje žena u tabloidima u Srbiji i njegova politička uloga”, Ivana Kronja, istražujući sadržaj srpskih tabloida poslije 2000. godine, analizira ulogu pornografije u tabloidnoj štampi u promociji antidemokratskih vrednosti.

Tekst “Politika u porno ključu: Pornografsko predstavljanje žena u tabloidima u Srbiji i njegova politička uloga” je rezultat istraživanja koje je Ivana Kronja provela za potrebe regionalnog istraživačkog projekta Rodni stereotipi u medijima: reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi, Mediacentra Sarajevo.

Kao rezultat projekta istraživanja reprezentacionih praksi, medijskog portretiranja žena i roda u medijima, Mediacentar Sarajevo je objavio zbornik naučno-istraživačkih radova „Stereotipizacija: Predstavljanje žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Evropi“ (ur. Nirman Moranjak Bamburać, Tarik Jusić, Adla Isanović).

Zbornik u kojem je objavljen tekst Ivane Kronje (Srbija), sadrži i istraživačke radove autora i autorica iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske i Makedonije.

Urednica Nirman Moranjak Bamburać, u svom uvodniku „Nepodnošljiva lakoća stereotipa, navela je: „Analiza Ivane Kronje krajnje precizno povezuje politički i mizogini govor mržnje sa intenzivnom pornografizacijom srpskih tabloida. Kombiniranje političkih i pornografskih sadržaja na ideologijskom planu potvrđuje, s jedne strane, vrijednosti i norme autoritarnog patrijarhata, a, s druge strane, indicira i samu glokalizaciju: prihvatanje globalnog uvjerenja medijske industrije da samo seks dobro prodaje proizvode - u hibridizaciji sa radikalnim nacionalističkim političkim opcijama ono se logično odjelotvoruje kao šund, pornografija, mizoginija.” (Nirman Moranjak Bamburać, 2007:30,31)

Abstrakt teksta Ivane Kronje:

„Rad razmatra osnovni pojam i feminističku kritiku pornografije, koja je deo političke borbe protiv diskriminacije i eksploatacije žena u širim razmerama. Istražujući sadržaj srpskih tabloida posle 2000. godine, u kojima dominiraju interpretativno novinarstvo, poruke političkog ekstremizma i pornografsko predstavljanje žena, autorka analizira i ulogu pornografije u tabloidnoj štampi u promociji antidemokratskih vrednosti. Pomenute novine koriste soft i hard kor porno fotografije na naslovnim stranicama istovremeno zauzimajući autoritarnopatrijarhalni i antidemokratski stav putem veličanja strategija, vojnih lidera i političkih aktera Miloševićevog režima. Polazeći od pretpostavke da na ideološkom planu mizogini pornografski sadržaji potvrđuju ideološke vrednosti i rodne identitete autoritarnog patrijarhata, ova studija pokazuje kako pomenute dve forme predstavljanja, tabloidno novinarstvo i pornografija, nastaju u zajedničkom mizoginom, patrijarhalnom, mačističkom i politički radikalnom ključu.“

Cijeli tekst možete preuzeti u .PDF formatu ovdje.

Objavljena je i dostupna i engleska verzija teksta.

O projektu:
Projekat “Rodni stereotipi u medijima: reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi” predstavlja zajednički poduhvat Mreže za profesionalizaciju medija u jugoistočnoj Europi (
SEENPM) i Balkanske mreže za ljudska prava (BHRN), koji su finansirali SEENPM, Fond otvoreno društvo BiH (FODBIH) i Ministarstvo inostranih poslova Danske – Program za susjede (NAB)

Partneri na projektu su Albanski Institut za medije (Tirana, Albanija), Centar za razvoj medija (Sofija, Bugarska), Makedonski Institut za medije (Skopje, Makedonija), Mediacentar Beograd; (Beograd, Srbija), B.a.b.e - Budi aktivna, Budi emancipirana. Grupa za ženska ljudska prava (Zagreb, Hrvatska).