Pomoć novinarima u manjim sredinama

Pomoć novinarima u manjim sredinama

Pomoć novinarima u manjim sredinama

Udruženje/Udruga BH Novinari, u narednom periodu će intenzivno raditi na razvoju lokalnih orgnizacija novinara, koje će predstavljati lokalne mehanizme zaštite i unapređenja položaja novinara. Nekada "podružnice", danas BHN klubovi, radiće na unapređenju prava novinara, ali i poboljšanju njihovih radnih prava i socijalnog položaja. Ideja je i da se radi na razvoju prekogranične saradnje, korištenjem IPA fondova na koje mogu aplicirati organizacije iz tačno određenih regija. O razvoju BHN klubova i svim njihovim aktivnostima, razgovarali smo sa Borkom Rudić, generalnom sekretarka Udruženja/Udruge BH Novinari. 
 
Šta su klubovi novinara i zašto se odlučilo ići na njihovo formiranje?
 
BHN klubovi novinara su lokalne organizacije novinara. Nekada smo ih zvali „podružnice“. Formirane sa ciljem zajedničkog djelovanja novinara u zaštiti slobode izražavanja i unapređenju okruženja za rad medija u određenim gradovim ili regijama. Odlučili smo se još 2009. godine na  formiranje mreže BHN klubova novinara kako bismo efikasnije djelovali u situacijama kada je pomoć potrebna novinarima u manjim sredinama, da bismo uvažavali lokalne interese i potrebe novinara i na koncu, kako bismo motivirali novinare da budu aktivniji u svojim sredinama u zaštiti slobode izražavanja i javnog djelovanja. 
 
U kojim gradovima postoje klubovi?
 
Sada imamo klubove novinara u Banja Luci, Brčkom, Goraždu, Mostaru, Zenici, Bihaću i Tuzli. Klub u Doboju treba reorganizirati, a u fazi je formiranje Kluba novinara sjeverne Hercegovine sa sjedištm u Konjicu. Planovi su formiranje BHN klubova novinara u zapadnoj i istočnoj Hercegovini. 
 
Šta je uloga klubova novinara?
 
Ključna uloga BHN klubova novinara je zaštita novinarskih prava kroz jačanje novinarske solidarnosti, bolja međuprofesionalna sradnju novinara, bez obzira iz kojeg medija dolaze i koje su nacionalnosti (zvuči apsurdno, ali je zaista realnost da su i novinari podijeljeni po nacionalnim osnovama), kao i kreiranje jedinstvenog stava u odbrani profesionalnih interesa i vrijednosti novinarske profesije. 

Svrha njihovog osnivanja i postojanja je razvijanje aktivnosti koje su potrebne novinarima u specifičnim lokalnim zajednicama. Na primjer: Klub novinara Banja Luka je veoma aktivan u javnom zagovaranju slobode izražvanja i u organizovanju druženja novinara. U Brčkom su se fokusirali na jačanje sindikalnog organizovanja i zaštite radnih prava, a u Zenici razvijaju saradnju sa lokalnim organizacijama civilnog društva. Ono što želimo jeste da se klubovi novinara etabliraju u lokalnim zajednicama kao efikasni mehanizmi zaštite prava novinara i aktivni sudionici javnog života.  

 
Koji je pravni okvir za djelovanje klubova novinara?
 
Statut BH novinara predviđa osnivanje organizacijskih jedinica BH novinara u mjestima u kojima imamo više od 10 članova. Na bazi toga smo ranije donijeli odluke i formirali BHN klubove novinara, koji su pravno dio BH novinara, ali su potpuno samostalno djelovali i kreirali svoje aktvnosti u skladu sa Statutom udruženja. Sada smo u fazi pronalaženja zakonskih rješenja za registriranje klubova. Razmatramo mogućnosti i naći ćemo rješenje tako da klubovi budu samostalni pravni subjekti i djeluju kao mreža, odnosno „sestrinska“ organizacija BH novinara.  
 
Koji su instrumenti (finansijski, pravni i drugi) na raspolaganju klubovima novinara?
 
Naš je konačni cilj disperzija aktivnosti BH novinara i jednaka motiviranost članova za unapređenje i zaštitu novinarske profesije u svim dijelovima BiH. U tom zadatom okviru ćemo pronaći finansijske, pravne i svake druge instrumente za djelovanje BHN klubova novinara. Pravno, BiH je organizovana na način da recimo BH novinari ne mogu tražiti finansijsku potporu u Brčko distriktu za rješavanje nekih od lokalnih probelma novinara, jer smo registrirani u Ministarstvu pravde BiH. 

Kada, na primjer, Klub novinara Bosanska Posavina bude registriran kod Vlade Brčko Distrikta, kolege će se ravnoprvano moći natjecati za javna sredstva predviđena za sufinansiranje aktivnosti udruženja građana koja će se provoditi na području Distrikta. Tako će biti i u drugim sredinama, novinari i mediji imaju niz problema koji su vezani za lokalne zajednice i koji se jedino i mogu rješavati na lokalnom nivou.      
 
Kako je zamišljena saradnja klubova novinara sa Udrugom BH Novinari?
 
BHN klubovi novinara će i nakon pravne registracije organizacijski biti povezani sa BH novinarima kao krovnom udrugom novinara i medijskih uposlenika u BiH – kroz osnivanje ali i kroz buduće djelovanje. Sekretarijat BH novinara će obavljati stručne, menadžerske i dio administrativnih i organizacijskih poslova za BHN klubove novinara. Obučićemo kolege u klubovima (predsjednike, članove upravnih odbora i osobu koja će administrativno voditi klub) u projektnom menadžmentu, akcijama zagovoranja novinarskih prava i slobode medija, o novinarskim pravima i instrumentima njihove zaštite, itd... Dakle, BHN klubovi novinara će biti „sestrinske“ orgnizacije BH novinara u potpunosti naslonjene na kapacitete koje već ima udruženje.  
 
  
Koji su ključni problemi sa kojima se susreću novinari u lokalnim sredinama u BiH, a koje će eventualno rješavati klubovi novinara?
 
Ključni problemi su politički i drugi pritisci na novinare, loš radni položaj – rad bez ugovora, niske plaće, finansijsko ucjenjivanje medijskih uposlenika, posebno u loklanim javnim medijima u kojima vlasti daju novac "na kašičicu" i to uz zahtjeve za medijskom podrškom vladajućim strankama, otežan pristup informacjama u posjedu lokalnih vlasti, favoriziranje jednih i diskriminacija drugih medija u pogledu pristupa događajima i informacijama, nedostatak sidnikalnog djelovanja unutar medija, itd... Sve su to problemi koje smo registrirali kroz Liniju za pomoć novinarima i zbog kojih smo se, među ostalim, opredjelili za jačanje BHN klubova novinara. 
 
Šta konkretno znači rad na poboljšanju socijalnih prava novinara?
 
Upravo sada radimo anketu među novinarima i medijskim uposlenicima u loklanim medijima o zaštiti njihovog radno –socijalnog statusa. Kada završimo anketiranje znaćemo koje su konkretne aktivnosti pred nama i klubovima. Ono što već sada znamo, jeste da ćemo raditi na formiranju sindikalnih organizacija novinara tamo gdje one ne postoje i pravnu analizu ugovora o radu koje imaju novinari i medijski uposlenici u lokalnim medijima. Isto tako, radimo na većem učlanjivanju novinara u našu udrugu – na taj način dobijamo mogućnost da budemo snažniji kao udruga i da budemo njihovi pravni zastupnici na sudovima u rješavanju radnih sporova sa poslodavcima. 
 
U daljem radu klubova, predviđeno je i razvijanje prekogranične saradnje. Na šta se tu konkretno misli? 
 
Mislim konretno na regionalne IPA fondove i projekte u našoj zoni Zapadnog Balkana, na koje mogu aplicirati organizacije iz tačno određenih regija. Recimo, organizacije iz Tuzle i sjevernoistočne BiH su geografski povezane sa Dunavskom regijom, sarađuju sa Osječko – srijemskom županijom i regijom Srema u Srbiji, odnosno cijelom Vojvodinom. Eto, to je zgodna prilika za uključivanje BHN Kuba novinara Tuzla u saradnji i provođenju medijseke komponente unutar projekata. Ima i drugih mogućosti u IPA projektima. Recimo za BiH, Crnu Goru i Hrvatsku gdje aktivno sudjeluju organzacije iz Hercegovine ili na drugoj, zapadnoj strani države, gdje prekogranično sarađuju organizacije iz Krajine i susjedne Hrvatske...
 
 

Ovaj tekst je objavljen u partnerstvu sa Osservatorio Balcani e Caucaso za projekat European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) i sufinansiran sredstvima Evropske komisije. Autori publikacije su odgovorni za njen sadržaj i stavovi koji su u njemu izneseni ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske komisije.