Preporuke međunarodne konferencije za spas BHRT-a

Preporuke međunarodne konferencije za spas BHRT-a

Preporuke međunarodne konferencije za spas BHRT-a

BHRT je, u suradnji sa Udruženjem BH novinari, u saradnji sa Evropskim parlamentom, Vijećem Evrope, Uredom Vijeća Evrope u BiH, OSCE RoFM, OSCE-om u BiH, SEEMO, Evropskom federacijom novinara- EFJ, i sa Evropskom radiodifuznom unijom – EBU, 13. i 14. juna u Sarajevu organizovao konferenciju „Nacionalni javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine“.
 
Konferencija, u čijem je radu učestvovalo više od 100 medijskih stručnjaka, predstavnika Parlamenta i međunarodne zajednice, za cilj je imala oblikovanje preporuka za konkretne i hitne mjere za spas javnog servisa. Uz učešće članova Evropskog parlamenta Tanje Fajon i Dan Prede, komesara za ljudska prava Vijeća Evrope Nilsa Mižnieksa i bivše predstavnice OSCE-a  za slobodu medija Dunje Mijatović, usvojene su sljedeće preporuke:
 
IZAZOVI I PRIJETNJE
 
1. Profesionalan, nezavisan i vjerodostojan javni servis nužan je za demokratiju i procese izgradnje nacionalnog identiteta i socijalne kohezije. Također, on je protuotrov širenju dezinformacija i propagande koji su stvorili uvjete za rat u 90-ima.
2. Međunarodna zajednica konstantno upozorava BiH da je potpuno neprihvatljivo da dozvoli kolaps Javnog radiotelevizijskog sistema.
3. Neuspjeh u rješavanju krize javnog servisa dovest će do zatvaranja BHRT-a što će narušiti imidž BiH na međunarodnoj sceni, predstavljajući BiH kao zemlju koja ne uspijeva u demokratiji i ozbiljno će ugroziti pregovore BiH s Evropskom unijom i ne manje bitno, to bi moglo dovesti do isključenja BHRT-a iz članstva EBU-a. 
4. Gubitak važnog društvenog aktera dovodi do rizika kršenja standarda Vijeća Evrope na polju slobode izražavanja, uključujući tu i član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, ozbiljno će ugroziti procese konsolidacije u državi i medijski pluralizam, te će doprinijeti dubljim podjelama po etničkim linijama. Nadalje, omogućit će veći uticaj lokalnih političara na javni medijski servis. Otvorit će vrata za veću promociju uskih političkih interesa na javne servise.
5. Odgovorno i proaktivno političko rukovodstvo neophodno je da bi se riješili strukturalni problemi za funkcioniranje Javnog radiotelevizijskog servisa i stvorili finansijski uvjeti za samoodrživ i politički nezavisan Sistem javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini.
6. Postoji potpuno razumijevanje svih relevantnih strana, uključujući političare, da javni servis na nivou države mora biti sačuvan i da se hitno moraju poduzeti i mjere u tom pravcu. U tom cilju, Vijeće ministara BiH je jednom osiguralo finansijsku pomoć BHRT-u što je olakšalo finansijsku situaciju, ali ova pomoć i dalje treba biti osigurana.
 
HITNE MJERE
 
7. Usvojene preporuke ove Konferencije bit će poslane članovima parlamenata i vladama 19.06.2017. godine
8. Ove preporuke bit će predstavljene na sljedećoj sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koja će biti održana 05.07.2017. godine
9. Zastupnički dom i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH trebaju hitno održati vanrednu sjednicu na kojoj bi se razmatrali amandmani na Zakon o javnom RTV sistemu.
10. Koordinacioni tim, u sastavu Borka Rudić, Plamenko Čustović, Dara Cvijetić, Zoran Krešić i Goran Samardžić, uključujući éminence grises medijske zajednice i pod rukovodstvom Belmina Karamehmedovića i Lejle A. Babović pratit će implementaciju preporuka Konferencije.
 
HITNE MJERE – PREPORUKA ZA PARLAMENTARNU SKUPŠTINU BOSNE I HERCEGOVINE  
 
11. Po hitnoj proceduri usvojiti amandmane na Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, koji će omogućiti prikupljanje RTV takse/pretplate putem računa za električnu energiju sve dok ne bude usvojen održiv mehanizam finansiranja. Amandamane na Zakon treba pripremiti Upravni odbor javnog radiotelevizijskog sistema BiH, koji čine članovi sva tri Upravna odbora javnih radiotelevizijskih servisa BiH.
12. Tražiti od Vijeća ministara BiH da po hitnom postupku do 15.07.2017. godine izdvoji finansijsku pomoć kako bi se pokrila dugovanja BHRT-a.
13. Harmonizirati entitetske zakone sa Zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH i kreirati osnov za stvaranje zajedničkog tijela sva tri javna emitera za prikupljanje RTV takse.
 
HITNE MJERE – PREPORUKA ZA PARLAMENT FEDERACIJE BiH
 
14. Po hitnoj proceduri usvojiti amandmane na Zakon o izvršnom postupku FBiH, kao i na druge pravne akte, kako bi se osigurala efektivna naplata RTV takse.
 
HITNE MJERE – PREPORUKA ZA VIJEĆE MINISTARA BiH
 
15. Izdvojiti hitnu finansijsku pomoć BHRT-u kako bi nastavio funkcionirati. Međunarodni donatori, banke i agencije za razvoj, koje mogu pomoći u prevazilaženju problema dugovanja, također mogu biti uključeni. Vijeće ministara treba biti garant otplatnom planu duga BHRT-a prema EBU i time osigurati, odnosno okončati sankcije EBU-a pod kojim je BHRT što bi BHRT-u ponovo omogućilo korištenje EBU usluga.
 
OSTALE PREPORUKE VIJEĆU MINISTARA BiH
 
16. Vijeće ministara BiH treba pripremiti jednogodišnji program reforme Javnog radiotelevizijskog sistema BiH i do 15.07.2017. godine formirati Task force za implementaciju ovih reformi.
 
17. Vijeće ministara BiH treba do 15.07.2017. godine formirati Radnu grupu, uključujući predstavnike civilnog društva i međunarodne zajednice, za pripremu amandmana i za harmonizaciju Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH.
 
HITNE MJERE – PREPORUKE ZA UPRAVNI ODBOR JAVNOG RADIOTELEVIZIJSKOG SISTEMA
 
18. Upravni odbor javnog radiotelevizijskog sistema BiH treba pripremiti amandmane i mehanizme za prikupljanje RTV takse na svom prvom zasjedanju, 22.06.2017. godine i iste predati Parlamentarnoj skupštini BiH do kraja juna 2017. godine. Ovi amandmani trebaju biti usvojeni i biti zajednički prijedlog Upravnog odbora javnog radiotelevizijskog sistema BiH.
19. Daje se podrška Upravnim odborima emitera i menadžmentima tri javna radiotelevizijska servisa BiH da pregovaraju i zaključe ugovore s elektroprivredama, s obzirom na to da postojeće zakonsko rješenje omogućuje da na ovaj način bude mehanizam za rješavanje problema finansiranja.
20. Upravni odbori emitera i menadžmenti tri javna radiotelevizijska servisa BiH trebaju formirati zajedničko tijelo za prikupljanje RTV takse.
21. Upravni odbori tri javna radiotelevizijska servisa BiH hitno trebaju harmonizirati postojeće akte s entitetskim zakonima i sa Zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH.
 
SREDNJOROČNE MJERE
 
22. Otvoren dijalog svih zainteresiranih strana, posebno treba uključiti u ovaj proces i javnost  s ciljem da se osigura odgovarajuća zastupljenost potreba i interesa svih konstitutivnih naroda u BiH – Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih, uključujući i sve grupe i manjine u programima javnih radiotelevizijskih servisa BiH.
23. Zakoni moraju biti harmonizirani i obavezivati Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku da u potpunosti poštuju vladavinu zakona i da iste implementiraju. Zakon na nivou države ne smije biti derogiran na niži nivo, na nivo entiteta. Odgovarajući sistem sankcija treba osigurati primjenu zakona.
 
DUGOROČNE MJERE
 
24. Parlamenti, vlade, Regulatorna agencija za komunikacije i javni radiotelevizijski servisi BiH trebaju razviti odgovarajuće strategije kako bi se Sistem javnog radiotelevizijskog servisa prilagodio potrebama i zahtjevima novog digitalnog okruženja.
25. Politička i finansijska neovisnost Regulatorne agencije za komunikacije treba biti osigurana.
 
CIVILNO DRUŠTVO
 
26. Civilno društvo treba nastaviti mobilizirati građane i vršiti pritisak na bh. vlasti da se osigura adekvatno finansiranje i radna atmosfera za normalan rad javnog servisa. Ukoliko država ne poduzme gore opisane mjere, civilno društvo će pokrenuti predmet pred Evropskim sudom za ljudska prava zbog kršenja člana 10 Evropske Konvencije za ljudska prava.
 
JAVNI RADIOTELEVIZIJSKI SERVISI
 
27. Javni radiotelevizijski servisi BiH trebaju poduzeti neophodne reforme da osiguraju neovisnost, da optimiziraju resurse, da izgrade efikasan i profesionalan sistem organiziran za digitalnu produkciju, upotrebu različitih platformi i socijalnih medija, koji služe interesima javnosti i svim narodima i grupama društva, čime osiguravaju transparentnost i odgovaraju javnosti.
28. Sva tri javna servisa trebaju nastaviti dijalog i stvoriti zajedničkog mrežnog operatera, razmjenjivati program i smanjiti troškove zajedničkim pokrivanjem, odnosno produkcijom važnih javnih događaja.
29. Profesionalci iz javnog medijskog servisa i sindikati trebaju snažno podržati neophodne reforme u kreiranju modernog servisa za građane i preuzeti dio odgovornosti za uspjeh ovih reformi.  
 
MEĐUNARODNA ZAJEDNICA 
 
30. Međunarodna zajednica spremna je da posreduje u dijalogu o javim servisima svih zainteresiranih strana i pruži odgovarajuću ekspertizu, potrebna iskustava i najbolje prakse. 
31. Evropski parlament će nastaviti odlučno zahtijevati od države Bosne i Hercegovine da osigura odgovarajuće finansiranje za javni servis, i odgovarajući zakonodavni i institucionalni okvir za javni servis i nastavit će diskutirati o javnom servisu Bosne i Hercegovine s Evropskom komisijom. 
32. Imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom 16.06.2008. godine i da samo jedan od šesnaest zahtjeva, koji obavezuje vlast Bosne i Hercegovine da osigura finansijsku i programsku neovisnost javnog radiotelevizijskog servisa, nije postignut, predložit će se nadležnim tijelima  Evropske unije da ovaj zahtjev uključe kao hitnu obavezu u nastavku pregovora o procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Ovo može biti napravljeno kao posebno Poglavlje, Chapter–specialist, što već postoji kao praksa za zemlje koje pristupaju EU.
33. Koordinacioni tim će predložiti Evropskom parlamentu da organizira saslušanje o situaciji u Javnom radiotelevizijskom sistemu/servisu u Evropskom parlamentu. 
34. Evropska komisija i Evropski parlament će nastaviti pratiti razvoj u oblasti Javnog radiotelevizijskog servisa i poštivanja vladavine prava.
35. EBU ponudit će peer to peer s namjerom da pomogne kompletnoj reorganizaciji i reformi Javnog radiotelevizijskog servisa u skladu s novim izazovima, zahtjevima i razvojem tehnologija. 
 
Izvor: BHRT