Bilten ili kako potrošiti višak novca

Bilten ili kako potrošiti višak novca

Bilten je jedan od kanala komunikacije putem kojeg kompanije
približavaju svoj rad javnosti. Na što je potrebno obratiti pažnju
prilikom dizajna izgleda i sadržaja biltena?

Posljednjih godina bilten je, kao komunikacijski medij, skoro potpuno potisnut iz upotrebe. Kada ste u prilici i da ga štampate najčešća je situacija da vam je nekako „preteklo” novca u budžetu (čitaj: napravili ste lošu budžetsku procjenu) pa neznajući kako taj višak potrošiti nastaje odluka - izdaćemo bilten.

Naravno, iz odluke donešene na takav način teško se može izroditi neko privlačno rješenje. Tekstova obično ima previše ili premalo i međusobno su stilski potpuno neujednačeni, naslovi prozaični, slike dosadne, a naslovna stranica sa zaglavljem potpuno nedojmljiva.

Ali, koga je briga za to. Vi ste lijepo potrošili višak. Svi su vas pohvalili za domišljatost i kreativnost. Dogodine, opet ćete isto. Ustvari, s jednom razlikom. Sljedeći put ćete biti još kreativniji, jer sada znate šta treba da radite. Bar mislite da znate.

Ipak, prava je šteta da bilten, u uslovima manjka vremena i svedostupnosti Interneta, nije iskorišten koliko bi trebao. Zapravo, on je medij putem kojeg sažeto možete informirati odabranu grupu ljudi o temama koje želite da oni znaju ili ih jednostavno moraju znati. I šta ima bolje od toga nego da onaj ko ima ikakav interes poslovati s vama sazna, makar i u elektronskoj formi, sve ono što mu želite plasirati. Ovaj vid komunikacije možete koristiti interno i eksterno, od čega će zavisiti sadržaji i stil pisanja, ali se vizuelni elementi uklapaju prema pravilima koja važe u oba slučaja.

Naslovna strana i njeni elementi

Kako pakovanje prodaje proizvod, tako naslovna stranica „prodaje” štampane materijale, pa tako i bilten. Pod ovim „prodaje” mislim na ono nešto što će pobuditi interesovanje čitaoca, a ne na stvarnu prodaju. Tačnije, bilteni se zapravo ne prodaju, jer su izraz naše žarke želje za komunikacijom. Ko bi još platio za to?

Najčešći format u kojem se bilteni pojavljuju je A4 (210x297mm) i to sa brojem strana od 4, 8, 12 ili 16. Takvi su npr. bilteni organa lokalne uprave putem kojih se obraćaju javnosti prezentirajući svoj rad iz prethodnog perioda.

Postoje osnovni elementi koje mora sačinjavati svaka naslovna stranica biltena. Te elemente možemo podijeliti na stalne (tzv. glava biltena) i promjenjive.

Kada govorimo o stalnim elementima govorimo o tzv. glavi biltena ili zaglavlju. U tom zaglavlju mora biti jasno naznačeno ko je izdavač biltena i koja je primarna ciljna skupina kojoj je bilten namijenjen. Nadalje, istaknuta treba biti i periodičnost objave biltena, datum izdanja, kao i to o kojem se rednom broju biltena radi (može biti naznačena i godina izdavanja u koliko je to izdavaču bitno). Sastavni dio je i sam naziv biltena koji može ali i ne mora biti različit od same riječi bilten. Naziv biltena je obično napisan većim i ponešto stilizovanim slovima. Uz naziv biltena može da stoji i logotip izdavača kao prepoznatljiv grafički element i vizuelna poveznica sa izdavačem. Karakteristika stalnih elemenata na naslovnoj stranici je da se moraju uvijek nalaziti na istom mjestu i u istoj veličini u odnosu na ostatak njenog sadržaja. Također, na biltenima formata A4 sam format zaglavlja je obično 1/5 do 1/10 visine stranice i to počevši od gornjeg ruba papira.

Promjenjivi elementi su raspoređeni na ostatku naslovne stranice. Njihov sadržaj je od izdanja do izdanja različit, ali je odlično rješenje da organizacija tog sadržaja bude uvijek bar približno ista. To znači da je naslovnu stranicu potrebno podijeliti u zone u kojima će se uvijek dešavati isti raspored.

Sama organizacija sadržaja na naslovnoj stranici se razlikuje od biltena do biltena.

1.  Dominantna je slika koja zauzima više od polovine prostora naslovne stranice. Slika je položena, a sadržaj u njoj neće biti narušen, ako se po rubovima nalijepe naslovi ili druge manje slike (npr. bilten općine Hadžići). Ne staviti neki sadržaj na tu, u isto vrijeme, pozadinsku i veoma važnu sliku, je puko traćenje prostora i vrlo neupečatljivo rješenje.

2.  Dominantna je slika/grb/logotip koja zauzima cjelokupnu naslovnu stranicu i na kojoj sitnim slovima piše da se radi o glasilu. Ovakvim rješenjem naslovne stranice postižemo veoma loš efekat.


3.  Dominantna je grupa slika koje su kolažno poredane i veličinom naglašavaju važnost svake pojedine vijesti koju najavljuju
(npr. bilten općine Cazin). Među ove slike odlično se mogu uklopiti naslovi kao najave različitih vijesti (npr. bilten općine Tešanj). Kod ovih rješenja treba biti oprezan pri odabiru vrste i veličine slova koja će se nalaziti na fotografiji. Pažljivim odabirom ćemo izbjeći moguću nečitljivost izazvanu pozadinom slike.

Na naslovnoj stranici često možete vidjeti logotip ili grb izdavača biltena. Ubacivanjem ovog elementa postižete jako dobar efekat, jer se slikovni elementi, po pravilu, uočavaju prije nego tekst.

Pri ubacivanju logotipa ili grba u zaglavlje biltena trebate voditi računa o skladnosti boja, te obliku, vrsti i veličini slova.

Kolorit naslovne stranice

Pri izradi naslovne stranice biltena često je uzorak neka od sedmičnih novina koju možete kupiti u vašem okruženju. Sigurno ste primijetili da je crvena boja načešća boja zaglavlja sedmičnih novina (često je to slučaj i kod dnevnih novina). Crvena boja svoju osobinu upadljivosti, na novinskim zaglavljima, nema samo zbog svoje jarkosti. Upadljiva je i zbog toga što većina drugih elemenata koji se nalaze na naslovnicama vrlo rijetko sadržavaju crvenu boju u većoj zastupljenosti. Time crvena boja jednostavno „iskače” iz ostatka sadržaja privlačeći tako zainteresovane poglede. Kod štampe na masnom papiru sve češće se u zaglavljima novina pojavljuje i žuta boja.

Pored upadljivosti boja važno je da znamo i njihovo značenje. Naime, većina boja ima neko značenje, npr. crvena – snaga, agresivnost; plava – sigurnost, lojalnost; žuta – svjetlost, upozorenje; zelena – priroda, zdravlje, novac, hrana; narančasta – toplina, energija itd.
Zaglavlje odnosno njegova boja određena je karakterističnom bojom kompanije koja bilten izdaje. Ukoliko se radi o npr. biltenu koji izdaje neki organ lokalne samouprave odabir boja može biti usklađen sa državnim bojama (odabir tamno zelene ili svijetlo plave boje često se vezuje sa prirodnim ljepotama tog kraja).


Stvaranje slike o sebi

Iz svega navedenog zaključujemo da naslovnu stranicu „gradi” veliki broj pomno odabranih detalja. Ukoliko ste od onih, s početka ove priče, vođenih zaključkom „Zašto da se trudim kad to ionako niko ne čita?”, trebali ste odustati od čitanja još na samom početku.

Ipak, prije nego odete dalje treba da znate da kompanija svakim promotivnim materijalom koji izdaje stvara i gradi svoj imidž. Svako ko pregleda vaš bilten stvoriće sliku o vama prema onome koliko ste truda uložili u to. Bez obzira da li ste bili u nedostatku vremena ili novca, ono što o sebi pošaljete kao poruku drugima trajno će stvoriti određeni stav prema vašim namjerama i kvalitetu vašeg rada.

Evo nekoliko primjera o tome kako odabir elemenata naslovnice izaziva određene zaključke o radu kompanije odnosno izdavaču:

- neupadljiva ili blijeda boja zaglavlja – kompanija nema snagu i njen je rad nezanimljiv i nekvalitetan,
- debela slova upadljive boje u zaglavlju – kompanija je snažna i dominantna,
- sitni i neupadljivi naslovi – kompanija nema jasnu strategiju poslovanja,
- blijede slike – slaba veza sa klijentima i korisnicima usluga kompanije,
- slike u krupnom planu – kompanija ima šta za pokazati,
- krupni portreti vodećih ili važnih ljudi – ljudi na slikama su autoriteti koji utječu i na autoritet kompanije,
- slike sa ljudima u pokretu ili nekoj akciji – kompanija je dinamična i nastupa proaktivno.

Slike i priče o ljudima koji su autoritativni i kompetentni podstiču poistovjećivanje drugih ljudi sa njima. Iz tog razloga pažljivo odabirajte ko su ljudi, događaji ili pejsaži koje na naslovnicama promovišete. Ukoliko vaš izbor bude loš mnogo ćete vremena potrošiti da loš dojam popravite.

Želja za pripadnošću

Biti pripadnik uspješnog tima je veliki poticaj u životu. Ponekad pripadnost tom timu, makar to bila samo želja, počinje upravo čitajući bilten (ili neku sličnu publikaciju) o njihovom radu. Materijal koji se tu nalazi može biti koristan i usmjeravajući i za mlađu populaciju koja još uvijek nema jasno definisane ciljeve svog budućeg života. Možda baš takav materijal bude poticaj za usmjerenje znatiželje i kasnijeg učenja o temama vezanim za rad u sklopu tog tima.

Nažalost, u biltenima našeg okruženja čitate tekstove koji su često vezani samo za prošlost i događaje koji su obrađeni informativno. Teme vrlo rijetko pozivaju na akciju i ne djeluju podsticajno. U namjeri da se ne favoriziraju određeni ljudi ili određene aktivnosti često vrlo zanimljive teme ne budu ni objavljene.

Ukoliko ovakve teme ipak nađu mjesto u vašem biltenu obavezno ih najavite na naslovnoj stranici. Ako tekst o zanimljivom događaju pravite planski, onda u taj plan ubacite i fotografisanje. Niti jedna tema nije zanimljiva toliko da će bez ijedne fotografije zaokupiti pažnju čitaoca.

Bilteni su uvijek namijenjeni ciljanoj populaciji i informacija o tome obavezno treba da se nalazi na naslovnoj stranici. Od formulacije ove informacije ovisi ko će biti „pozvan” da bilten pročita. Zato, pazite da ovaj mali segment naslovne stranice ne bude zanemaren.

Mi planiramo naše aktivnosti – dinamika izdavanja

Većina biltena predstavlja nužno zlo. Vaši pretpostavljeni smatraju da je to dobro za vas i vi ste pristupili njegovom izdavanju ne razmišljajući o tome da će doći vrijeme izdavanja i sljedećeg broja biltena. Situaciju pogoršava i činjenica da podatak o dinamici biltena mora da se nalazi na naslovnoj stranici – najčešće u sklopu zaglavlja.

Preporučujem da, već u vrijeme izdavanja prvog broja biltena razmislite o budućoj dinamici njegovog izlaženja. Dobro bi bilo da već tada imate i par tekstova koji su djelimično pripremljeni i čekaju sljedeći broj. Time ćete izbjeći nervozu ukoliko u planiranom periodu ne bude nekih zanimljivijih dešavanja. Također, u većoj količini tekstova i obrađenih tema lako ćete odabrati one najkvalitetnije pa ćete time učiniti i da svaki broj biltena bude zanimljiv.

Ovo ćete postići planiranjem kada su u pitanju teme i njihove pozicije u biltenu. Evo nekoliko prijedloga:

1.  Pratite datume koji dolaze i razmislite da li je vezan za neki jubilej ili važan događaj u vašem okruženju

2.  Informirajete se u sredstvima javnog informisanja o potezima konkurencije ili kompanija koje se bave sličnim poslom kao i vi

3.  Razgovarajte sa nadređenima – dogovorite s njima redovne sastanke na kojima bi vas informirali o događajima o kojima vi ne znate dovoljno ili uopće ne znate

4.  Saznajte strateške ciljeve i planove kompanije,
5.  Nosite foto-aparat svuda – spontane fotografije uvijek govore više

6.  Važne događaje obavezno fotografišite iz više uglova, sa različitim veličinama zoom-a, uspravne i položene.

Kvalitet štampe

Sav trud potrošen na pripremanje biltena i njegove naslovne stranice može biti uzaludan ako štampa biltena ne bude kvalitetna. Srećom, sve češće se susrećemo sa elektronskim biltenima tako da je “borba sa štamparima” pala u zaborav.

Ipak, ukoliko ste od onih koji bilten štampaju, razgovarajte sa štamparima o maksimalnoj kvaliteti koju za novac koji vam je na raspolaganju možete dobiti.

Cijena po primjerku ne mora da znači da ste dobili kvalitet. Pored kvaliteta štampe cijenu po primjerku određuje i tiraž koji štampate kao i mogućnost periodičnog štampanja idućih brojeva biltena.

Dvije su stvari ipak važne da biste bili sigurni da ste dobili kvaliet. Prvo, ukoliko želite kvalitetan štamparski otisak nećete pogriješiti sa debljim papirom. Drugo, lako čitanje ćete omogućiti ako ne koristite veoma sjajni papir. Pod jakim svijetlom ovakav papir stvara odbljesak što čitanje može učiniti otežanim.

--------------

Na kraju, je potrebno još jednom ponoviti da je bilten jedan od mnogih kanala komunikacije putem kojeg javnosti želimo približiti nas i naš rad. Ukoliko ne uložimo odgovarajući trud naš bilten će izgledati, bez uvrede vrijednim školarcima, kao amaterski godišnji ljetopis. Time, direktno, radimo sebi na štetu. Loše pripremljenim sadržajem, lošim dizajnom, nekvalitetnom štampom i naš rad u očima naših čitalaca (čitaj: korisnika naših usluga) predstavljamo lošim. Sebe predstavljamo traljavo i blijedo kakav postaje i naš imidž, respektabilnost i efekat našeg rada. Vjerujemo da to nije ono što ste željeli postići.