'Vodič kroz pravosuđe Bosne i Hercegovine'

Publikacija

'Vodič kroz pravosuđe Bosne i Hercegovine'

Naslov: 'Vodič kroz pravosuđe Bosne i Hercegovine'

Urednici: Admir Katica, Boris Sertić, Selma Ahatović-Lihić

Izdavač: Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, april 2007.

Broj stranica: 86

Publikacija je u PDF formatu dostupna ovdje.

'Vodič kroz pravosuđe Bosne i Hercegovine' Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH može biti vrlo koristan izvor informacija za sudske izvještače i novinare koji pokrivaju reformu pravosuđa, proces tranzicione pravde i suočavanja s prošlošču, procesuiranje ratnih zločina i srodne teme. Ova publikacija pruža informacije o samom nastanku VSTV-a BiH, reformskim procesima unutar pravosuđa, te zadacima, nadležnostima i sastavu Vijeća.

Publikacija je tematski podijeljena na dva dijela: na informacije o VSTV i reformi pravosuđa u BiH općenito, te adresar svih pravosudnih institucija i drugih organizacija koje se bave pravosuđem, a koji sadrži i kontakt informacije za svaku od institucija ili organizacija i druge relevantne podatke o njihovom radu.

U prvom dijelu ove publikacije, novinari i zainteresovani građani mogu pronaći podatke o nastanku i razvoju VSTV-a BiH, njegovim nadležnostima te sastavu, koji je i grafički prikazan. Ponuđene su i kratke biografije članova Vijeća sa fotografijama, njihove funkcije i trajanje mandata. Publikacija sadrži i informacije o tajništvu VSTV-a, grafički prikaz tajništva kao i biografiju ravnateljice tajništva. Nadalje, ponuđene su kratke informacije o kabinetu i različitim odjelima vijeća, kao i o Uredu stegovnog tužioca, zajedno sa biografijom tužioca.

Novinarima koji prate reformu pravosuđa u BiH biće zanimljiv i prikaz karte BiH sa lokacijama i brojem sudova i tužilaštava u BiH prije i poslije reforme pravosuđa, koja je još u toku. Pošto je jedan od ciljeva reforme približiti broj sudova i tužilaštava po stanovniku evropskim standardima, prikazane su i tablice EU standarda i trenutnog stanja u BiH glede broja sudova i tužilaštava u zemlji po broju stanovnika. Prvi dio publikacije sadrži i informacije o proceduri ponovnog imenovanja sudija i tužilaca koja je osigurala ravnomjerniju nacionalnu i spolnu zastupljenost u pravosudnim strukturama, što je i grafički prikazano za Republiku Srpsku i FBiH.

Publikacija sadrži i fotografije fizičke rekonstrukcije zgrada pravosudnih institucija kako bi se čitateljima bolje dočarao ostvareni napradak unutar pravosudnog sistema BiH. Dio publikacije posvećen je kompjuterizaciji sudova i tužilaštava, te Case Management sistemu (CMS) upravljanja predmetima, koji bi trebao da omogući jedinstveno upravljanje predmetima na svim nivoima pravosuđa u BiH. Ovaj sistem već je potpuno implementiran u opštinskim sudovima u Mostaru, Konjicu i Čapljini, u Osnovnom sudu u Derventi, kao i u privrednim odjeljenjima Opšinskog suda u Sarajevu i Osnovnog suda u Banjoj Luci. Kompjuterizacija pravosuđa uključuje i implementaciju takozvanog Sudbeno-dokumentacijskog centra, svojevrsne online baze podataka koja će sadržiti sve relevantne odluke i stručnu literaturu, a biće dostupna sucima, tužiocima i odvjetnicima.

Dvije trećine publikacije posvećene su adresaru sudova, tužilaštava, ministarstava pravde i drugih relevantnih organizacija. Novinarima ovaj dio publikacije može biti izuzetno koristan jer pored adresa sadrži i brojeve telefona, email i web adrese, imena predsjednika sudova (glavnih tužilaca), te informacije o radnom vremenu institucija. Za pojedine institucije ponuđene su informacije o proceduri primanja stranaka, te o načinu na koji se mogu dobiti obavijesti o stanju predmeta i potvrde.

Adresarom su pokriveni svi sudovi u zemlji, od državnog i enitetskog nivoa, do kantonalnih i općinskih sudova u Federaciji i okružnih i osnovnih sudova u Republici Srpskoj, te sudova u Distriktu Brčko. Navedena su i sva tužilaštva na državnom, entitetskom, kantonalnom (FBiH) te okružnom (RS) nivou, te Distriktu Brčko. Pored sudova i tužilaštava, ponuđene su informacije i o ministarstvima pravde na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te ostalim važnijim organizacijama, poput ombudsmena, strukovnih udruženja, nevladinih organizacija i drugih.

U unutrašnjim koricama publikacije grafički je prikazana struktura pravosuđa u BiH.
Publikaciju je izdalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u aprilu 2007. na osnovu podataka koje su prikupili sudovi, tužilaštava, ministarstva pravde i ostale institucije. Predmet su mogućih promijena do izdavanja novog vodiča u junu 2008. Publikacija se izdaje godišnje.


Emina Durmo, novinarka, NetNovinar.org