komentari na portalima

Govor mržnje u komentarima na portalima intenzivira se u izbornoj godini

Komentari na portalima puni su govora mržnje za koji niko ne odgovara.

Subscribe to RSS - komentari na portalima