Javni TV servis u digitalnom dobu: Strategije i mogućnosti u pet zemalja jugoistočne Evrope

Javni TV servis u digitalnom dobu: Strategije i mogućnosti u pet zemalja jugoistočne Evrope

Miklós Sükösd i Adla Isanović
Izdavač: 
Mediacentar Sarajevo
2008

MEDIACENTAR Sarajevo i SEENPM su objavili rezultate regionalnog istraživanja o ulozi i razvoju javnih tv servisa u digitalnom dobu. Analizirane su mogućnosti i strategije u pet zemalja jugoistočne Evrope, te identificirana sredstva i aktivnosti koja su potrebna kako bi se omogućio kontinuiran razvoj javnih medija u digitalnom okruženju. Rezultati istraživanja su dostupni online.

U zemljama jugoistočne Evrope proces digitalizacije i konvergencije, jačanje konkurentnosti komercijalnog sektora, kao i još uvijek nedovršena tranzicija iz državnih u javne medije u pojedinim zemljama predstavljaju veliki izazov i postavljaju brojne programske poteškoće medijima koji su dužni obezbijediti sadržaje od javnog interesa. Iako su širom Evrope debate o svrsishodnosti javnih servisa česte, ovo istraživanje je krenulo od pretpostavke da ćemo i u budućnosti imati potrebu za programima od opštedruštvenog interesa, te da komercijalni emiteri neće biti u mogućnosti da sami zadovolje potrebe za takvim sadržajima.
 
Imajući u vidu značaj održivosti i razvoja javnih medija, Mediacentar Sarajevo i Mreža za profesionalizaciju medija u jugoistočnoj Europi (SEENPM) su prepoznali potrebu za iscrpnom analizom trenutne situacije, mogućih transformacija na medijskoj sceni, te pokrenuli regionalno istraživanje o ulozi i razvoju programa javnih tv servisa u digitanom dobu. Istraživanje je obuhvatilo pet zemalja iz regiona: Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju.
 
Svaka od studija je analizirala:
 
- spremnost tržišta da se suoči sa novim izazovima, medijsku scenu i trendove u promjenama navika publike / korisnika;
- postojeći regulativni okvir, državne politike i njihove uloge u procesu digitallizacije;
- javne tv servise, njihove pozicije u društvu i na tržištu, te njihov strateški pristup novim trenovima;
 
Pored tekstova autora i autorica iz pet zemalja koje su obuhvaćene istraživanjem, u elektonskoj verziji dostupan je i regionalni pregled:
 
Englesku verziju publikacije možete pronaći ovdje.
 
Projekat “Javni TV servisi i digitalno doba” dio je šire inicijative Mreže za profesionalizaciju medija u jugoistočnoj Europi (SEENPM), koju finansira International Media Support.