Javni lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti

Javni lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti

Javni lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti

Sanela Hodžić (ur.), Anida Sokol (ur.)
Izdavač: 
MEDIACENTAR Sarajevo
2018
Javni lokalni mediji čine značajan dio medijske scene u BiH. Oni mogu doprinijeti većoj transparentnosti rada lokalnih vlasti, informirati građane o političkim odlukama i problemima s kojima se susreću lokalne zajednice, te ih podstaknuti da učestvuju u političkom procesu odlučivanja na lokalnom nivou. Javni lokalni mediji također bi trebali da nude prostor građanima da iskažu svoje probleme i mišljenja te da dobiju informacije od lokalnog značaja koje nisu dostupne putem većih i/ ili komercijalnih medija. Međutim, umjesto da pogoduju razvoju ovih potencijala, aktuelne politike i prakse u BiH javne medije stavljaju u položaj servilnosti prema lokalnim samoupravama, čime se narušava njihova autonomija i demokratski procesi na lokalnom nivou.
 
Publikacija “Javni lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti” se sastoji od četiri izvještaja koja se bave finansiranjem javnih lokalnih medija, političkim pritiscima i imenovanjima upravljačkih struktura i urednika, programima javnih lokalnih medija i njihovom komunikacijom sa zajednicom. Autori publikacije su Amir Purić, Jasna Kovo, Bojana Vukojević i Maida Salkanović, a urednice Sanela Hodžić i Anida Sokol. 
 
Publikacija je nastala na osnovu jedinstvenog upitnika koji je poslan svim javnim općinskim, gradskim i kantonalnim emiterima u BiH (njih 81), te analize dokumenata poput zakona i podzakonskih akata, budžeta, finansijskih i programskih izvještaja, statuta, te intervjua sa medijskim radnicima. Dio je programa „Lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti“, koji je podržan sredstvima granta Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Nadamo se da će doprinijeti da se potaknu politike koje će dati adekvatna rješenja za javne lokalne medije u BiH.
 
Publikacija “Javni lokalni mediji između javnog interesa i finansijske ovisnosti” dostupna je ovdje.