Promocija medijske i informacijske pismenosti na Zapadnom Balkanu

Promocija medijske i informacijske pismenosti na Zapadnom Balkanu

2018

Sedam organizacija za razvoj medija sa Zapadnog Balkana udružilo je snage pod okriljem projekta “Mediji za građane – građani za medije” s ciljem razvoja kapaciteta civilnog sektora za unapređenje medijske i informacijske pismenosti u regionu.

Cilj projekta, koji će trajati od 2018. do 2021. godine, je da doprinese jakom i vitalnom civilnom društvu koje će aktivno zagovarati promicanje politika i praksi medijske pismenosti u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Šta podrazumijeva projekat? 
 
Istraživački izvještaji će mapirati trenutno stanje politika i praksi medijske pismenosti u svakoj od zemalja i u regionu, što će biti osnova za daljnje aktivnosti. 
 
Koalicije za medijsku i informacijsku pismenost, u vidu interdisciplinarnih radnih grupa, će biti formirane u svakoj od zemalja i raditi na pripremi zagovaračkih planova, te koordinirati njihovu implementaciju, podržanu zagovaračkim kampanjama. 
 
MIL Regional Screenshot, jednodnevni događaj koji će u Novom Sadu, u Srbiji, okupiti različite zainteresirane strane, aktiviste, eksperte i praktikante na regionalnoj diskusiji o unapređenju medijske i informacijske pismenosti.
 
MIL ljetni festival će u Ohridu (Makedonija) okupiti oko 150 učesnika na edukativnim radionicama, stručnim panelima i sesijama sa vodećima regionalnim i evropskim ekspertima, s ciljem razmjene znanja i praksi o inovativnim i kreativnim digitalnim rješenjima za promociju i učenje medijske i informacijske pismenosti. 
 
Trening trenera će kreirati regionalni roster od 50 trenera medijske i informacijske pismenosti čija će uloga biti da dalje treniraju organizacije civilnog društva koje žele unaprijediti i promovirati medijsku i informacijsku pismenost u regionu. 
 
Projekat će finansirati 40 inicijativa za medijsku i informacijsku pismenost kreiranih od strane organizacija civilnog društva s ciljem podizanja svijesti i edukacije o medijskoj i informacijskoj pismenosti i njenoj važnosti. 
 
Internet kampanje koje će za fokus imati stavove novinara, nastavnika i građana (studenata, roditelja, starijih građana) o medijskoj pismenosti. 
 
“Novinarstvo za građane” će dovesti renomirane novinare u srednje škole, s ciljem približavanja medijske i informacijske pismenosti učenicima i njihovom fokusiranju na medijske slobode i kritičko razumijevanje medijskih sadržaja. 
 
 

Pratite “Mediji za građane - građani za medije“ na društvenim mrežama:

@CIMU_SEE
 
@SEENPM_org
 
Za informacije o projektu, možete se obratiti na admin@seenpm.org.
 
 
Regionalni program “Mediji za građane – građani za medije: Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za razvoj medijske i informacijske pismenosti na Zapadnom Balkanu” uz podršku Europske unije implementiraju partnerske organizacije Mediacentar Sarajevo, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni Inštitut, SEENPM.