Jednakost za sve

Jednakost za sve

Koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije
2014
Različite forme diskriminacije u BiH su prisutne u različitim aspektima života, a posebno među ranjivim skupinama, kao što su žene, Romi, osobe sa onesposobljenjima i LGBTQ populacija. Iako je usvajanje Zakona o zabrani diskriminacije učinjen važan korak naprijed u suzbijanju i eliminiranju svih oblika diskriminacije u BiH, pojedina zakonska rješenja nisu u najboljem interesu žrtava diskriminacije. Pored toga, zbog čitavog niza problema u praksi, antidiskriminacijski zakonski okvir se ne primjenjuje u punom obimu i u dovoljnoj mjeri.
 
Mediacentar Sarajevo u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja Analitika, Prava za sve i Vaša prava BiH od juna 2014. godine implementira četverogodišnji projekat „Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije“ koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH. Opći cilj projekta je doprinos sprječavanju i borbi protiv diskriminacije u BiH kroz promoviranje aktivnijeg učešća organizacija civilnog društva u implementaciji antidiskriminacijskog zakonodavstva u BiH.
 
Projekat se fokusira na promoviranje aktivnije uloge organizacija civilnog društva u sprječavanju i borbi protiv diskriminacije u BiH, te na zagovaranje unaprjeđenja i efektivne implementacije pravnog okvira koji regulira ovu oblast.