Program za obrazovanje novinara: Istraživačko novinarstvo: priče na temu organizovanog kriminala

Novinari štampanih medija iz BiH, SCG i Hrvatske mogu konkurisati za  stipendije za petomesečni obrazovni program specijalizacije za istraživačko novinarstvo na temu organizovanog kriminala. Program organizuju Mediacentar Sarajevo i Centar za istraživačko novinarstvo iz Zagreba

Podaci o uslovima i procesu prijave nalaze se na dnu stranice.
Mediacentar SARAJEVO
http:// www.media.ba
i partneri:
 
Centar za istraživačko novinarstvo (Zagreb)http://www.investigativejournalism.org

E-Net Centar (Sarajevo)http://www.enet.edu.ba/
U saradnji sa:
Švedski Helsinški komitet za ljudska prava
 OSI – Fond Otvoreno društvo BiH

 Program za obrazovanje novinara:

ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO:
priče na temu organiziranog kriminala
 za novinare štampanih medija izBosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore i Hrvatske
 2005 – 2006(4 obrazovne skupine / trajanje programa – 5 mjeseci)

Situacija:- Novinarima i urednicima nedostaje dugoročno, sistematično i praktično orazovanje koje pruža neophodne vještine u radu na istraživačkim pričama, u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima;- Priče koje štampani mediji objavljuju kao istraživačke često ne zadovoljavaju osnovne profesionalne standarde  - Veliki broj novinara zainteresiran je za usavršavanje na području istraživačkog novinarstva i saradnju sa kolegama u regionu;

Pristup:- Obrazovni ciklusi koncipirani su tako da polaznicima neće ometati redovan rad u redakcijama Inovativan pristup obrazovanju novinara korištenjem novih tehnologija metodom Blended Learning Programa (kombinacija klasičnih treninga koji će biti organizirani u Mediacentru Sarajevo i učenje na daljinu online)- Prednost programa je kombinacija teorijskog znanja i praktičnih edukativnih metoda (rad na pričama)- Grupa od 10 -15 polaznika prolazi obrazovni ciklus u trajanju od 5 mjeseci- Polaznici koji uspješno završe program dobit će certifikate- Program će voditi Saša Leković, istraživački novinar sa 25 godina iskustva u saradnji sa stručnjacima iz regiona;

Ciljevi programa su: - Ovaj obrazovni program će omogućiti novinarima - učesnicima razvijanje vještina istraživačkog novinarstva i osposobiti ih za samostalno pisanje visoko kvalitetnih istraživačkih priča;- Program je koncipiran da unaprijedi vještine u slijedećim oblastima:

1. Istraživački proces 2. Organiziranje i provođenje novinarskog istraživanja 3. Etika u istraživačkom novinarstvu 4. Zakoni i istraživačko novinarstvo 5. Tehnike istraživanja Interneta i baza podataka 6. Pisanje istraživačkih priča (na temu organiziranog kriminala) - Sudionici će tokom cijelog programa unaprijeđivati proces istraživanja i pisanja  priča, te raditi na vlastitim istraživačkim pričama koje će biti objavljene na portalu za novinare jugoistočne Evrope (www.netnovinar.org/ir) kao i u matičnim kućama;

Prednosti programa:- Omogućeno je pohađanje programa uz obavljanje redovnog posla  u redakcijama - Sudionici su stipendirani cjelokupnim iznosom cijene programa, uključujući  troškove prijevoza i boravka u Sarajevu- Prema najvišim profesionalnim standardima sudionici će steći znanje i vještine istraživačkog novinarstva, te će  napisati priču na temu organiziranog kriminala koja će biti objavljena Sudionici će postati dio mreže istraživačkih novinara jugoistočne Evrope (www.netnovinar.org/ir)  

Glavne faze programa (1. grupa):
januar 2005.Prijava i selekcija polaznika / Pripremno radoblje (online)
februar 2005.Trening br. 1 ( trajanje 5 dana) – Mediacentar Sarajevo
februar-maj 2005.Online edukacijamaj 2005.Trening br. 2 (trajanje 4 dana) – Mediacentar Sarajevomaj – juni 2005.Online edukacija i završetak rada na istraživačkim pričama

  - Rok za prijave je 31. 12.2004.- Prijave i detaljne informacije o programu od 15. 11. 2004. dostupne su na www.netnovinar.org/ir- O prijemu kandidata će odlučiti predstavnici Mediacentra Sarajevo, Centra za istraživačko novinarstvo (Zagreb) i donatora programa- Svi kandidati će biti obavješteni mailom ili telefonom o rezultatima najkasnije do 15. januara 2005.  - Ukoliko imate pitanja o programu ili procesu prijavljivanja kontaktirajte:Mediacentar Sarajevo:Nevena Ršumovićnevena@media.ba++387 33 715 840

Maša Hilčišinmasa@media.ba++387 33 715 840

Prijava za blended learning program istraživačkog novinarstva

P R I J A V A
ZA BLENDED LEARNING PROGRAM ISTRAŽIVAČKOG NOVINARSTVA
(PISANJE ISTRAŽIVAČKIH PRIČA NA TEMU ORGANIZIRANOGA KRIMINALA)
- Mogu se prijaviti svi aktivni novinari sa najmanje 3 (tri) godine profesionalnog novinarskog iskustva – zaposleni u redakcijama ili slobodni novinari (freelance)- Radni jezik je B-H-S (bosanski-hrvatski-srpski), ali je potrebno dobro poznavanje engleskog (posebno čitanja) zbog literature i materijala na engleskom jeziku. Znanje engleskog bit će provjeravano u razgovoru sa svakim od prijavljenih kandidata u toku selekcijskog procesa.Prijava treba sadržavati (obavezno u elektronskoj formi):
- osobne podatke (ime i prezime, mjesto i godina rođenja, sadašnje prebivalište, kontakti: e-mail adresa, brojevi telefona)- profesionalni CV (popis profesionalnih angažmana, te kontakt najmanje jednog  urednika iz svakog medija za koje je kandidat radio – za provjeru referenci,- objašnjenja zbog čega kandidat želi učestvovati u Blended learning programu istraživačkog novinarstva na temu organiziranog kriminala (opis stanja u istraživačkom novinarstvu u zemlji/užem zavičaju kandidata, motivi za prijavu, očekivanja od programa, područja interesa unutar organiziranoga kriminala, osobne prednosti i nedostaci·) - do 3500 znakova
Uz prijavu treba priložiti (u elektronskoj formi ili poštom):
- pismenu potvrdu glavnog urednika medija za koji kandidat radi/surađuje da  redakcija podupire i da će omogućiti njegovo sudjelovanje u radu sudjelovanje u cjelokupnom trajanju programa (uključujući jednotjedne boravke u Sarajevu – u februaru i maju 2005.), te da će redakcija objaviti istraživačku priču/priče kandidata nastale u toku programa - najmanje pet objavljenih vlastitih radova po svom  odabiru (uključujući istraživačke priče - ukoliko ih je kandidat objavljivao)- najmanje tri istraživačke priče - rada drugih autora po izboru kandidata ( uz objašnjenje zašto te radove smatra dobrim istraživačkim pričama – oko 1000 znakova za svaku priču)
Prijave se šalju na:
e-mailom: ir@netnovinar.org
poštom na: Mediacentar Sarajevo, Kolodvorska 3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, (za program istraživačkog novinarstva)
Rok prijava: 31.12.2004.
Selekcija: do 15.1.2005. (uži izbor / razgovor s kandidatima / konačan odabir)Početak programa: 1.2.2005.Završetak programa: 30.6.2005.
O prijemu kandidata, uz glavnog trenera programa, odlučivat će predstavnici Mediacentra Sarajevo, te donatora. Svi kandidati bit će obavješteni o rezultatima izbora, uz pismeno objašnjenje prijema ili odbijanja.
Sa primljenim kandidatima bit će potpisan ugovor kojim se Mediacentar Sarajevo obavezuje da će stipendirati njihovo sudjelovanje u programu u cjelokupnom iznosu, a polaznici se obavezuju da će,  u slučaju neopravdanog odustajanja u toku programa, Mediacentru vratiti stipendiju u cjelosti.