SNAŽNI - Mediji bez mržnje i dezinformacija: Pitanja i odgovori

SNAŽNI - Mediji bez mržnje i dezinformacija: Pitanja i odgovori

 
1. Pitanje: Da li bez obzira na popis stanovništva koji je bio 2013. godine grad Gradiška broji nekih 51.727,00 stanovnika možemo da apliciramo na ovaj javni poziv? Naime radi se o tome da u Gradišci postoji osam ruralnih naselja u kojima živi romska nacionalna manjina i da sam grad Gradiška broji oko 1.700 pripadnika romske nacionalne manjine. Ono što nas zanima je to: da li možemo da apliciramo na ovaj javni poziv bez obzira što sam grad Gradiška po popisu stanovništva ne spada u tu kategoriju manjih gradova.
 
Odgovor: Prema Popisu stanovništva u BiH iz 2013. g., Gradiška sa okolnim naseljima broji 51.727 stanovnika ali sam grad broji 14.368 stanovnika, te se u tom slučaju kvalifikuje kao mjesto za realizaciju projekta. 
 
2. Pitanje: Mi smo iz Mostara, radili bi u Nevesinju, Stocu i Širokom Brijegu. Znači možemo?
 
Odgovor: Prema Popisu stanovništva u BiH iz 2013. g., Nevesinje je imalo 5.162 stanovnika, Stolac 3.816 stanovnika a Široki brijeg 6.149 stanovnika. U skladu s tim, navedena naselja se kvalifikuju kao mjesta za realizaciju projekta.
 
3. Pitanje: Ukupan budžet poziva je 36.000 EUR-a. Da li je to za sve projekte u regiji ili samo za BiH?
 
Odgovor: Ukupan budžet u iznosu od 36.000 EUR dostupan je samo za OCD i projekte iz BiH. 
 
4. Pitanje: Mogu li se na natječaj osim OCD javljati i sveučilišta u saradnji sa OCD?
 
Odgovor: Sveučilišta ne mogu aplicirati na ovaj poziv za projekte niti mogu biti partneri na projektu, i aplikanti i koaplikanti moraju biti registrovani kao organizacije civilnog društva. 
 
5. Pitanje: Rekli ste da partner treba da bude pravno lice. Da li to može da bude medij na lokalnom nivou registrovan naravno kao pravno lice?
 
Poziv je otvoren za organizacije civilnog društva  u Bosni i Hercegovini, koje ispunjavaju uvjete navedene pod tačkom 2.3 Smjernica za aplikante:1. ima status pravnog lica, osnovanog i registrovanog u Bosni i Hercegovini, u skladu sa nacionalnim i lokalnim zakonima i propisima (podružnice međunarodnih organizacija mogu se prijaviti ukoliko djeluju i registrovane su u Bosni i Hercegovini i imaju status pravnog lica);
2. aktivno djeluje u oblasti medija, obrazovanja, ljudskih prava ili rodne ravnopravnosti, što se dokazuje osnivačkim aktom organizacije;
3. aktivno djeluje najmanje godinu (posljednih 12 mjeseci prije roka za podnošenje prijedloga projekta), što se dokazuje dokumentom o registraciji.
Za partnersku organizaciju također vrijedi da mora biti organizacija civilnog društva, te uspunjavati uslov: 
1. ima status pravnog lica, osnovanog i registrovanog u Bosni i Hercegovini, u skladu sa nacionalnim i lokalnim zakonima i propisima.
 
Dakle, prema uslovima ovog poziva, samo mediji čiji su osnivači organizacije civilnog društva se mogu prijaviti u svojstvu nosioca projekta ili partnera (koaplikanta), i tom slučaju koaplikant je organizacija osnivač medija. 
 
6. Pitanje: Ako želimo da apliciramo za projekat, moramo li imati partnera?
 
Odgovor: Organizacija koja aplicira ne mora imati partnera, ali se aplikacija može podnijeti u partnerstvu. 
 
7. Pitanje: Kada je predviđen početak odobrenih projektnih prijedloga?
 
Odgovor: Potpisivanje ugovora sa dobitnicima granta i početak implementacije projekata se očekuje krajem marta/početkom aprila 2021.
 
8. Pitanje: Na koji način dokazujemo iskustvo aplikanta u radu u malim gradovima i ruralnim područjima?
 
Odgovor: Prethodno iskustvo aplikanta i koaplikanta u radu u manjim gradovima i ruralnim sredinama trebat će se opisati u sklopu Aplikacionog formulara ukoliko aplikant bude pozvan da dostavi Potpuni prijedlog projekta.
 
9. Pitanje: Da li su porezi na ugovorima o djelu ili autorskim ugovorima prihvatljiva vrsta troška?
 
Odgovor: Da, porezi na ugovorima o djelu ili autorskim ugovorima su prihvatljiva vrsta troška.
 
10. Pitanje: Navedeno je da PDV nije prihvatljiv trošak. Ako nije na koji način da se plati PDV jer su svi računi sa PDV-om?
 
Odgovor: Dobitnici grantova (aplikanti i koaplikanti) će, prije početka realizacije projekta, dobiti Potvrdu Delegacije Evropske unije u BiH da su troškovi nastali po osnovu ovog projekta oslobođeni plaćanja PDV-a. Potvrda se šalje dobavljačima, i na osnovu nje dobavljači izdaju fakturu bez PDV-a. Ovom potvrdom se ne možete osloboditi pripadajućih poreza za ugovore o djelu i ugovore o radu. Stoga, prilikom pravljenja budžeta, plate uposlenika i honorare saradnika ćete budžetirati u bruto iznosima a sve usluge za koje ćete dobiti fakture, trebaju biti bez PDV-a.
 
11. Pitanje: Zenica ne pripada kategoriji manjih gradova ali značajan dio teritorije je prigradski (ruralni) i seoski pa bi nam trebalo pojašnjenje: Da li u obzir dolaze aktivnosti u prigradskim naseljima, odnosno prigradskim mjesnim zajednicama koja pripadaju teritoriji grada Zenice, a koja su ruralnog karaktera? Da li u obzir dolaze aktivnosti u selima koja pripadaju teritoriji grada Zenice?
 
Sva naselja (urbana ili ruralna) koja broje 50.000 stanovnika ili manje prema Popisu stanovništva iz 2013. g. su mjesta koja se kvalifikuju za implementaciju projekta. Ukoliko želite provjeriti da li naselja u kojima želite realizovati vaše aktivnosti ispunjavaju taj uslov, možete to uraditi na ovom linku.
 
12. Da li za naslov mejla tj. Subject, u kojem se šalje aplikacija,  postoje posebne instrukcije kako ga imenovati?
 
Smjernicama za aplikante nije specificirano na koji način će se nasloviti mejl sa aplikacijom tako da ga aplikanti mogu imenovati kako žele.
 
13. Da li se budžet treba dostavljati u bilo kom obimu u prvoj fazi? Ukoliko treba, u kom obimu?
 
U Fazi 1-Poziv za dostavljanje Koncepta prijedloga projekta nije predviđeno da se dostavlja kompletan budžet. Budžet se dostavlja u Fazi 2-Poziv za dostavljanje Kompletnog prijedloga projekta ukoliko pozovemo aplikanta da dostavi isti. U Fazi 1 se navodi samo ukupan iznos granta koji se traži i to na prvoj stranici Aplikacionog formulara-Opis projekta.
 
14. Postoji li mogućnost da organizacija koja postoji manje od godinu dana aplicira samostalno ili mora imati partnera?
 
U skladu sa Smjernicama za aplikante, tačka 2.3.-Ko se može prijaviti?, taksativno se navode uslovi koje vodeći aplikant mora ispunjavati. Ukoliko vodeći aplikant ne ispunjava jedan ili više uslova navedenih u ovoj tački, aplikacija će biti isključena iz daljeg ocjenjivanja iz administrativnih razloga/neispunjenosti uslova predviđenih Pozivom. Ista tačka navodi i uslov koji mora ispunjavati i koaplikant (ukoliko se prijavljuje partnerstvo) pa provjerite koja vrsta partnerstva više odgovara. vašoj organizaciji.
 
15. Da li je eliminatorno da se pri pisanju projektnog prijedloga nastupi u partnerstvu sa drugom partnerskom organizacijom?
 
Ovim Pozivom za podnošenje prijedloga projekata posebno ohrabrujemo partnerske projekte OCD ali aplikacija se neće isključiti iz daljnje evaluacije ukoliko organizacija podnese istu bez jednog ili više partnera.
 
16. S obzirom na to da se traži dostavljanje aktuelnog rješenja o registraciji Udruženja, da li se misli na posljednje važeće rješenje, bez obzira na datum njegovog izdavanja? Jedan od obaveznih dokumenata je i izvod iz registra udruženja. Da li je prihvatljivo da dostavimo izvod iz januara, a aktuelni da pošaljemo naknadno?
 
Aktuelnim izvodom iz registra ili Rješenjem o registraciji dokazujete datum osnivanja odnosno registrovanja organizacije. U skladu s tim dostavlja se jedan od ta dva dokumenta bez obzira kojeg datuma su dokumenti izdati.
 
Pitanja i odgovore možete preuzeti i u PDF verziji:
 
Pregledano i odobreno od strane Nacionalnog/e koordinatora/ice za podgrant.