MIL: Najčešće postavljana pitanja

MIL: Najčešće postavljana pitanja

Da li se isti prihvatljivi troškovi odnose i na koaplikanta?
 
Da, iste smjernice o prihvatljivim troškovima kako su navedene u Vodiču za aplikante u sekciji 2.5 odnose se i na koaplikanta.
 
Da li su porezi na ugovorima o djelu ili autorskim ugovorima prihvatljiva vrsta troška?
 
Da, porezi na ugovorima o djelu ili autorskim ugovorima su prihvatljiva vrsta troška.
 
Mogu li mediji prijaviti projekte pod ovim pozivom?
 
Neprofitni mediji čiji su osnivači organizacije civilnog društva/neprofitne organizacije koje su nezavisne od svih lokalnih i regionalnih vlada, javnih subjekata, političkih partija i vjerskih institucija se mogu prijaviti na ovaj poziv za projekte. Za ostale uvjete koje aplikanti moraju ispuniti molimo vidjeti Vodič za aplikante, sekcija 2.2 Ko se može prijaviti?
 
Da li se kao referentni projekat može navesti projekat koji još uvije traje, nije dovršen?
 
Da bi zadovoljila uslove natječaja, organizacija koja aplicira mora imati iskustvo u uspješnoj implementaciji najmanje jednog projekta u posljednje 3 godine koji se odnose na jedno ili više područja: mediji, obrazovanje, zagovaranje, javne kampanje, produkcija umjetničkih programa, razvoj digitalnih inovativnih projekata (Vidjeti Vodič za aplikante, sekcija 2.2. – Ko se može prijaviti, tačka 3.).
 
Pod uspješno implementiranim projektom smatra se završen projekat,  koji je imao sve elemente pripreme i realizacije projekta uz financijska sredstva donatora, čime aplikant  demonstrira organizacijsko iskustvo u projektom menedžmentu i izvještavanju o projektu. 
 
Tekući projekat neće se smatrati dostatnom referencom za ispunjavanje uvjeta koji se traži u skladu sa sadržajem Vodiča, ali organizacije koje apliciraju, pored najmanje jednog projekta koji će zadovoljiti uslov natječaja, mogu navesti i tekuće, nedovršene projekte.   
 
Organizacije koje apliciraju podsjećamo da su operativni i upravljački kapaciteti aplikanta jedan od kriterija koji se evaluira prilikom procjene aplikacija (Vidjeti Vodič za aplikante, sekcija 4 – Ocjenjivanje i selekcija aplikacija).
 
Da li je najam opreme za produkciju prihvatljiv trošak?
 
Najam opreme za produkciju je prihvatljiv trošak, ukoliko je potreban za implementaciju projekta.
 
Da li je zakup medijskog prostora prihvatljiv trošak?
 
Zakup medijskog prostora je prihvatljiv trošak, ukoliko je potreban za implementaciju projekta.
 
Ukoliko predložena aktivnost spada i u LOT1 i u LOT2, da li označiti oba LOT-a u prijavi za projekat?
 
Preporučuje se označiti onaj LOT čijem opisu predložena aktivnost bolje odgovara.
 
Da li je moguće aplicirati za tekuće projekte, za čiju implementaciju su potrebna dodatna sredstva?
 
Kroz ovaj poziv za projekte neće se finansirati tekući projekti. Namjera je podstaći organizacije da razviju nove projekte za ovaj natječaj i postizanje ciljeva koji su navedeni u natječaju. Sufinanciranje projekata koji već traju nije cilj ovog natječaja. Dodatno, podsjećamo da, kako je navedeno u Vodiču za aplikante, sekcija 2.5, troškovi koje je korisnik prijavio i koji se finansiraju u okviru neke druge aktivnosti ili programa za koji je dodijeljen grant Evropske unije (uključujući kroz EDF) nisu prihvatljiva vrsta troška za projekte koji će biti finansirani kroz ovaj poziv za projekte.
 
Da li se jednako vrednuju reference aplikanta i ko-aplikanta (tj. ako ko-aplikant ima referencu, a aplikant nema, da li će biti validna)
 
Iskustvo odnosno referentni projekti koaplikanta se mogu također navesti, kao što se vidi u rubrici 3.2  Referentni projekti u Aplikacijskom formularu, no aplikant je taj koji mora ispuniti sva tri uvjeta, navedena u Vodiču, točka 2.2 - Ko može aplicirati tj. aplikant mora imati iskustvo tj. najmanje jedan referentni projekt u zadnje tri godine.
 
Može li jedna organizacija podnijeti više od jednog prijedloga projekta?
 
Organizacija može podnijeti više od jednog prijedloga za projekat.
 
Da li ferijalna praksa za studente može biti finansirana kroz ovaj projekat?
 
Obrazovne aktivnosti, opisane u Vodiču za aplikante, sekcija 2.3 Koji projekti će dobiti podršku,  osmišljene u skladu sa ciljevima ovog poziva su prihvatljiva vrsta aktivnosti. 
 
Može li istraživački projekat koji je organizacija provela a čiji zaključci ukazuju na potrebu unapređenja vještina medijske i informacijske pismenosti ciljne grupe biti naveden kao tražena referenca? Želimo predložiti radionice za članove ciljne grupe.
 
U Vodiču za aplikante (vidjeti sekciju 2.2, strana 4) navodi se da aplicirati mogu OCD koje imaju iskustvo u uspješnoj implementaciji projekata koji se odnose na jedno ili više područja: mediji, obrazovanje, zagovaranje, javne kampanje, produkcija umjetničkih programa, razvoj digitalnih inovativnih projekata (najmanje jedan referentni projekat u posljednje 3 godine). Nije nužno da je imlementirani projekat koji se navodi kao referenca uključivao specifično komponente medijske i informacijske pismenosti, ali se  mora odnositi na jedno od područja navedenih u Vodiču za aplikante.
 
Poželjno je da se iz podataka navedenih o referentnim projektima (mogu se navesti do 3) koji su realizirani, te iz opisa organizacije vide kapaciteti i iskustvo za realizaciju aktivnosti kakve se planiraju izvesti u predloženom projektu.
Organizacije koje apliciraju podsjećamo da su operativni i upravljački kapaciteti aplikanta jedan od kriterija koji se evaluira prilikom procjene aplikacija (Vidjeti Vodič za aplikante, sekcija 4 – Ocjenjivanje i selekcija aplikacija). 
 
Mora li projekat naveden kao referenca biti implementiran u oblasti medijske i informacijske pismenosti?
 
U Vodiču za aplikante (vidjeti sekciju 2.2, strana 4) navodi se da aplicirati mogu OCD koje imaju iskustvo u uspješnoj implementaciji projekata koji se odnose na jedno ili više područja: mediji, obrazovanje, zagovaranje, javne kampanje, produkcija umjetničkih programa, razvoj digitalnih inovativnih projekata (najmanje jedan referentni projekat u posljednje 3 godine). Nije nužno da je imlementirani projekat koji se navodi kao referenca uključivao specifično komponente medijske i informacijske pismenosti, ali se  mora odnositi na jedno od područja navedenih u Vodiču za aplikante.
 
Mi smo neprofitna, nevladina organizacija i organizira  tečajeve i seminare za pisanje projekata,radionice za pčelare, tečajeve stranih jezika za djecu iz obitelji slabog imovnog stanja kao i tečajeve crtanja za djecu osnovnih škola. Molio bih da nam odgovorite da li možemo aplicirati sa ovakvim aktivnostima na Vaš javni poziv.
 
Kao odgovor na Vaše pitanje, uputićemo Vas na Vodič za aplikante tačnije tačku 2.3. Koji će projekti dobiti podršku? Navedena tačka taksativno navodi prihvatljive aktivnosti predloženih projekata te ciljeve koji se trebaju postići tim aktivnostima.
 
Zanima me, s obzirom da je naša firma registrirana u Hrvatskoj, ispunjavamo li uvjete vašega projekta "Medijska i informacijska pismenost za organizacije civilnog društva u BiH"?
 
Pravo prijave imaju samo organizacije civilnog društva/neprofitne organizacije koje su registrirane na području Bosne i Hercegovine
 
Možete li nam kazati da li ustanove kulture, točnije biblioteke (javne ustanove) mogu aplicirati na ovaj poziv?
 
Javne ustanove ne mogu aplicirati na ovaj poziv za projekte. Pravo prijave imaju pravna lica –  organizacije civilnog društva/neprofitne organizacije koje su nezavisne od svih lokalnih i regionalnih vlada, javnih subjekata, političkih partija i vjerskih institucija. Za ostale uvjete koje aplikanti moraju ispuniti molimo vidjeti Vodič za aplikante, sekcija 2.2 Ko se može prijaviti?
 
Obzirom da je naše Udruženje registrovano 12. 04. 2018. ono ne ispunjava kriterij “OCD koje aktivno djeluju najmanje godinu dana”. Da li bi naša aplikacija, shodno tome, bila odbijena po toj osnovi?
 
Da, jedan od 3 zahtjeva za aplikante je aktivno djelovanje organizacije najmanje godinu dana prije roka za podnošenje aplikacija. Dakle, sve organizacije aplikanti moraju biti registrovane prije 28.2.2018.
 
Molim Vas za informaciju da li na Poziv za podnošenje prijedloga projekata "Medijska i informacijska pismenost" mogu aplicirati javne ustanove tj. osnovne škole u Kantonu Sarajevo sa prijedlozima inovativnih praksi u obrazovanju?
 
Javne ustanove ne mogu aplicirati na ovaj poziv za projekte. Pravo prijave imaju pravna lica –  organizacije civilnog društva/neprofitne organizacije koje su nezavisne od svih lokalnih i regionalnih vlada, javnih subjekata, političkih partija i vjerskih institucija. Za ostale uvjete koje aplikanti moraju ispuniti molimo vidjeti Vodič za aplikante, sekcija 2.2 Ko se može prijaviti?
 
Da li se projekat koji je realizovan bez pomoći donatorskih sredstava može navesti kao  referenti projekat?
 
Da bi zadovoljila uslove natječaja, organizacija koja aplicira mora imati iskustvo u uspješnoj implementaciji najmanje jednog projekta u posljednje 3 godine koji se odnose na jedno ili više područja: mediji, obrazovanje, zagovaranje, javne kampanje, produkcija umjetničkih programa, razvoj digitalnih inovativnih projekata (Vidjeti Vodič za aplikante, sekcija 2.2, strana 4). 
 
Pod uspješno implementiranim projektom smatra se završen projekat,  koji je imao sve elemente pripreme i realizacije projekta uz financijska sredstva donatora, što  demonstrira organizacijsko iskustvo u projektom menedžmentu i izvještavanju o projektu. 
 
Projekat realizovan bez donatorske podrške neće se smatrati dostatnom referencom za ispunjavanje uvjeta koji se traži u skladu sa sadržajem Vodiča, ali organizacije koje apliciraju, pored najmanje jednog projekta koji će zadovoljiti uslov natječaja, mogu navesti i projekte realizovane i bez podrške donatora.    
 
Organizacije koje apliciraju podsjećamo da su operativni i upravljački kapaciteti aplikanta jedan od kriterija koji se evaluira prilikom procjene aplikacija (Vidjeti Vodič za aplikante, sekcija 4 – Ocjenjivanje i selekcija aplikacija).
 
Da li organizacija koja aplicira mora imati partnera?
 
Organizacija koja aplicira ne mora imati partnera, ali se aplikacija može podnijeti u partnerstvu. O uslovima koje ko-aplikant treba ispunjavati pogledajte Vodič za aplikante, sekcija 2.2.
 
Da li se dio sredstva može koristiti za nagradu?
 
Da, dio sredstava se može iskoristiti za dodjelu nagrada ako je ta aktivnost usmjerena ka postizanju ciljeva opisanih u Pozivu za svaki LOT. (vidjeti Vodič za aplikante – sekcija 2.3.) Ukoliko se predlagatelj projekta odluči za takvu aktivnost, treba kroz rubrike u prijedlogu projekta jasno pokazati kako takva aktivnost doprinosi cilju. Preporučujemo da to budu simbolične ne-novčane nagrade koje odgovaraju tipovima aktivnosti koje navodimo i podstičemo u Pozivu. Ako predlagatelj projekta ima namjeru organizirati natječaj za novčanu nagradu, pored simbolične vrijednosti nagrade, bilo bi potrebno voditi računa o poreznim obavezama u skladu sa zakonima BiH. Također, u opisu aktivnosti treba navesti procedure i kriterijume planiranog natječaja za nagradu koji kasnije moraju biti vjerodostojno pripremljeni i sprovedeni. 
 
Da li imate prijedlog potencijalnih saradnika koji su MIP eksperti i mogu održavati radionice u sklopu projekta sa kojim apliciramo?
 
Da, postoji tim eksperata koji su prošli kroz trening za trenere iz oblasti iz medijske i informacijske pismenosti. Svim organizacijama, kojima budu odobreni grantovi, ćemo na njihov zahtjev dostaviti listu potencijalnih trenera. 
 
Lot 2, predviđa proizvodnju TV / radio / digitalnih MIP obrazovnih programa, u suradnji s medijima i / ili lokalnim umjetničkim organizacijama. Pitanje je kakav oblik formalne suradnje, a time i finansijsko plaćanje aplikant / partnerstvo može imati s medijima, jer profitni mediji prema kriterijima ne mogu biti partneri. Da li je dopušteno plaćanje izravno medijima, ili samo osoblju koje će raditi na proizvodnji medijskih proizvoda (npr. honorari)?
 
Saradnja organizacija civilnog društva (aplikant/partnerstvo organizacija civilnog društva) s profitnim medijima može se organizirati i platiti:
1. kao usluga (putem fakture koju izdaju mediji sa specifikacijom usluge) ako se radi o saradnji između dva pravna lica ili 
2. kao usluga od strane pojedinog novinara ili člana osoblja tog medija s kojim aplikant/partnerstvo sklapa ugovor o djelu. 
U našoj shemi dodjeljivanja podgrantova ne navodimo preferencije za bilo koji od ovih aranžmana, to je isključivo odluka aplikanta/partnerstva. Međutim, aktivnost i troškovi trebaju uzeti u obzir da se medijski sadržaj ne treba samo producirati već i distribuirati.
 
Što se može smatrati malom opremom do 10%? (Može li to biti laptop u iznosu od 300 EUR, na primjer?)
 
Da, bilo koja oprema neophodna za provedbu projektnih aktivnosti, uključujući, na primjer, laptop, video kameru, fotoaparat, diktafon, printer…
 
Da li su ispitivanja javnog mnijenja prihvatljiva aktivnost?
 
Ispitivanje javnog mnjenja može biti prihvatljiva aktivnost samo ako je jasno da istraživanje, u kombinaciji s drugim aktivnostima, doprinosi ciljevima projekta, posebno onima koji su navedeni u Pozivu.
 
Da li aplikacijski formular trebamo popunjavati na engleskom jeziku kompletan ili se to odnosi samo na stav 2.1. Kratki pregled projekta Aplikacijskog formulara – Opis projekta?
 
Svi aplikacioni formulari se popunjavaju na B/H/S jezicima osim sekcije 2.1. – Kratak pregled na engleskom jeziku, u okviru dokumenta Aplikacijski formular-OPIS PROJEKTA, koja se popunjava na engleskom jeziku.
 
 
Pitanja i odgovore možete preuzeti i u PDF verziji:
 
 
Pregledano i odobreno od strane Nacionalnog/e koordinatora/ice za podgrant.