Konkurs za istraživačke priče - Fondacija Duško Jovanović

Konkurs za istraživačke priče - Fondacija Duško Jovanović
30/04/2019

Konkurs za istraživačke priče - Fondacija Duško Jovanović

Konkurs
Worldwide

Fondacija „Duško Jovanović”, osnovana u znak sjećanja na ubijenog glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista „Dan” iz Podgorice, objavljuje konkurs za istraživačke priče nastale na prostoru bivše SFRJ, sa nagradnim fondom od 10.000 eura.

Na­gra­da je usta­no­vlje­na u znak sjeća­nja na Du­ška Jo­va­no­vi­ća, hra­brog novi­na­ra i is­traj­nog pre­ga­o­ca is­tra­ži­vačkog novinarstva na pro­sto­ru Cr­ne Go­re. Do­dje­lji­va­njem na­gra­de že­li­mo da mo­ti­vi­še­mo no­vi­na­re da da­ju svoj do­pri­nos u is­pu­nja­va­nju osnov­ne misi­je me­di­ja, a to je da na pro­fe­si­o­na­lan, isti­nit i hra­bar na­čin uka­žu na pro­ble­me ko­rup­ci­je, or­ga­ni­zo­va nog kri­mi­na­la i pi­ta­nja od jav­nog in­te­re­sa.
 
Na­gra­du či­ne Po­ve­lja Fon­da­ci­je i nov­ča­ni fond od 10.000,00 eura. Pr­va na­gra­da je 5.000,00 eura, dru­ga 3.000,00 eura, a tre­ća 2.000,00 eura. Kon­kurs je otvo­ren u pe­ri­o­du od 1.4.2019. do 30.4.2019.
 
Pra­vo uče­šća ima­ju no­vi­na­ri ko­ji su ra­do­ve ob­ja­vljiva­li u me­di­ji­ma (štam­pa, TV, ra­dio, por­tal ili elek­tron­ska pu­bli­ka­ci­ja) ne­ke od ze­ma­lja biv­še SFRJ, u pe­ri­o­du od 30.4.2015. do 30.4.2019. go­di­ne.
 
Po­treb­na do­ku­men­ta­ci­ja:
– po­pu­njen pri­jav­ni for­mu­lar
– is­tra­ži­vač­ki rad na jed­nom od je­zi­ka ko­ji su u slu­žbe­noj upo­tre­bi u Cr­noj Go­ri (crno­gor­ski, srp­ski, hr­vat­ski i bo­san­ski).
 
Za štam­pa­ne me­di­je do­sta­vlja se ske­ni­ra­na stra­na me­di­ja u ko­jem je tekst ob­ja­vljen ili link pre­ko ko­jeg se mo­že pri-
stu­pi­ti me­di­ju u ko­jem je tekst ob­ja­vljen. Oba­ve­zno je da se vi­di lo­go no­vi­na, pot­pis auto­ra i da­tum ob­ja­vlji­va­nja. Za TV/Ra­dio/On­li­ne do­sta­vlja se link pre­ko ko­jeg se pri­ča mo­že po­gle­da­ti, od­no­sno pre­slu­ša­ti. Ma­k­si­mal­na du­ži­na pri­lo­ga je 30 mi­nu­ta. Uko­li­ko pri­log tra­je du­že, autor je du­žan da ga skra­ti, a link ci­je­log pri­lo­ga mo­že po­sla­ti uz osta­lu do­ku­men­ta­ci­ju.
– po­tvr­du me­di­ja, pot­pi­sa­nu od stra­ne ured­ni­ka ili di­rek­to­ra, sa po­da­ci­ma o to­me ka­da je i gdje pri­log, od­no­sno tekst
ob­ja­vljen. (Obra­zac pri­jav­nog for­mu­la­ra i po­tvr­de me­di­ja pre­u­ze­ti na saj­tu fon­da­ci­je www.fondacija-duskojovanovic.com)
 
Ži­ri će do­ni­je­ti od­lu­ku o na­gra­di do 15. ma­ja, a sveča­no uru­če­nje na­gra­de bi­će 27.5.2019. go­di­ne, na go­dišnji­ci ubi­stva Du­ška Jo­va­no­vi­ća.
 
Kom­plet­nu do­ku­men­ta­ci­ju sl­a­ti u elek­tron­skoj formi na i-mejl adre­su fondacijadjovanovic@t-com.me.